Tullivirkamiesliitto alkaa selvittää Akava-jäsenyyttä - Tiedote 1/2017

Tullivirkamiesliiton liittokokous 19. - 20.5.2016 valtuutti liiton hallituksen halutessaan selvittämään liiton järjestöllistä asemaa. Liiton hallitus on aktivoinut saamansa valtuutuksen ja alkaa selvittää Akava-jäsenyyttä ja ennakkotietojen hakemista Akava-yhteisöiltä.

 

Lisätietoja: Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

Pääluottamusmiehen tehtävät 1.1.2017 - Tiedote 34/2016

19.12.2016 on käyty erimielisyysneuvottelut Valtiovarainministeriön kanssa, eikä muutosta Tullivirkamiesliiton pääluottamusmiehen Tuula Birstolinin tilanteeseen tullut. Näin ollen hänet siirretään Verohallintoon 1.1.2017 lukien.

Tuula Birstolin esittää kiitokset liittohallitukselle ja jäsenistölle pitkäaikaisesta luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöhengestä tullivirkamiesliittolaisten kesken.

Tullivirkamiesliitto puolestaan kiittää pääluottamusmies Tuula Birstolinia pitkäaikaisesta ja erityisen tuloksellisesta toiminnasta liiton ja jäsenten hyväksi!

Pääluottamusmiehen tehtäviä 1.1.2017 lähtien hoitaa varapääluottamusmies Kari Lehtinen, kari.lehtinen@tulli.fi gsm 040 332 2248.

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

Liittohallituksen kokousinfo 13.12.2016 - Tiedote 33/2016

Uudistettu palkkausjärjestelmä

Tullin uudistettu palkkausjärjestelmä tuli voimaan 1.11.2016 ja uudet henkilökohtaiset palkanosat tulevat maksuun 1. huhtikuuta 2017 alkaen. Uusien arviointikriteerien mukaiset tulos- ja kehityskeskustelut tulee käydä tammikuun 2017 loppuun mennessä. Keskustelut ovat jo hyvässä vauhdissa ja samalla myös niihin liittyvät erilaiset huolenaiheet ja huhupuheet. Vallalla tuntuu olevan käsitys, että esimiehiä olisi ohjeistettu laskemaan henkilökohtaisen suoriutumisen arviointipisteitä arviointiasteikon supistuttua viidestä neljään. Jokaisen kannattaa tutustua Intrassa olevaan aineistoon uudesta palkkausjärjestelmästä. Power Point -esityksessä on selostettu mm. siirtymäsäännöksen periaatteet ja annettu esimerkkejä siitä, miten aikaisemman ja uuden arvioinnin mukaiset pisteet vaikuttavat maksuprosenttiin. Siirtymäsäännös tarkoittaa sitä, että jos vanhan sopimuksen mukainen henkilökohtainen palkanosa ja kokemusosa ovat korkeampia kuin uuden sopimuksen mukaiset, vanhan sopimuksen mukainen henkiosa säilyy viiden vuoden ajan, eli vuoden 2022 maaliskuun loppuun asti. Tämänkin jälkeen em. erotus maksetaan euromääräisenä siirtymäosana. Olennaista on, että kenenkään palkka ei laske uuden arvioinnin takia, jos työsuorituksen taso ei ole laskenut.

Veto-, Kiti- ja Aspa-hankkeiden eteneminen

VETO-hankkeeseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena Tullista siirtyy 198 henkilöä Verohallintoon hoitamaan siirtyviä valmiste- ja autoverotuksen tehtäviä 1.1.2017 alkaen. Tulli hoitaa edelleenkin ne asiakkaat, joiden verotus edellyttää reaaliaikaista verotustyötä maahan saapumisen yhteydessä. Eduskunta hyväksyi lait valmiste- ja autoverotustehtävien siirtämiseksi Verohallinnolle 15.12.2016.

15.12.2016 Veto ohjausryhmässä käytiin keskustelua ALV-veronkannon mukana 1.1.2018 Verohallintoon siirtyvien henkilöiden lukumäärästä. Verohallinnon ja Tullin arvio siirtyvien henkilöiden määrästä poikkesi toisistaan merkittävästi. Verohallinnon näkemyksen mukaan siirtyviä henkilöitä pitäisi olla noin 22, kun taas Tullin näkemys asiasta on noin 4 henkilöä. VM:n mukaan siirtyvien henkilöiden lukumäärän pitää olla tiedossa viimeistään toukokuussa.

Kiti-hankkeesta eli tiettyjen kirjanpito - ja tilihallinnon tehtävien siirtämisestä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen Palkeisiin, on kerrottu Tullivirkamiesliiton tiedotteessa numero 31. Hankkeeseen liittyvät yt-neuvottelut käynnistettiin Tullissa 7.12.2016 ja mahdollisesti siirtyvien henkilöiden muutoskeskustelut ovat parhaillaan käynnissä. Tullista Palkeisiin siirtynee 1-5 henkilöä.

Aspa-hanke eli Tullin asiakaspalveluhanke on edennyt siten, että 1.10.2016 alkaen asiakaspalvelu lakkautettiin Hangon, Porin, Tornion (Etelätulli) ja Turun toimipaikoilla. Tämän jälkeen kuudellatoista toimipaikalla on korvattu henkilökohtainen asiakaspalvelu ensisijaisesti sähköisillä palveluilla. Itä-Suomessa selvitetään parhaillaan Haminan tullitoimipaikan ja Kotkan Hietasen toimipisteen asiakaspalvelun lakkauttamista todennäköisesti ensi kevättalven aikana. Asiaan liittyen on väläytelty jopa Hietasen toimipisteen henkilöjen siirtämistä työssäkäyntialueen ulkopuolelle Helsinki-Vantaalle. Työssäkäyntialueesta luopumisesta on ollut keskustelua mm. Kiky-sopimukseen liittyen, lainsäädäntö asiassa on kuitenkin edelleen ennallaan. Jos henkilö ei suostu työssäkäyntiin/muuttoon työssäkäyntialueen ulkopuolelle, sovelletaan muutosturvasäännöksiä: Heli-tunnukset, Valtiolle.fi kautta toiseen virastoon jne. Jos näistäkään ei apua tilanteeseen, seuraa irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin syin.

Keskusjärjestöasiat
Pardian edustajakokous 23.11.2016

Pardian edustajakokoukseen 23.11.2016 messukeskuksessa osallistuivat Jouni Tiitinen Tullivirkamiesliiton edustajana, Jari Nieminen Pardian hallituksen jäsenenä, Esa Annala Pardian varatoiminnantarkastajana ja Liisa Kangassalo tarkkailijana.

VTR:n kokous 30.11.2016

Pardian valtion sopimusalojen toimintaryhmän VTR:n kokoukseen 30. marraskuuta osallistui Jouni Tiitinen TVML:n edustajana. Kokouksessa tarkasteltiin valtion virka- ja työehtosopimuksen toimeenpanomääräyksiä, valtion matkavessin muutoksia, VPJ:n kehittämistä sekä hallinnon uudistuksia.

Valtion työmarkkinalaitos, henkilöjärjestöt ja Pardian oma VPJ-ryhmä ovat valmistelleet palkkausjärjestelmän uudistamista noin vuoden ajan. Kehittämisen lähtökohtana tulee olla jatkossakin samapalkkaisuuden ja syrjimättömyyden toteutuminen, palkkausjärjestelmän kannustavuus, palkitsevuus ja tuloksellisuuden toteutuminen sekä toimivuus johtamisen ja työurien kehittämisen välineenä.

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt keskushallinnon uudistamista koskevan valmistelun. Uudistuksen tavoitteena on parantaa olennaisesti valtioneuvoston ja hallinnon toimintatapoja. Uudistus kokoaa yhteen erityisesti sote- ja maakuntauudistuksessa sekä digitalisaation ja johtamisen kärkihankkeissa tehtyä toimintatapojen uudistus- ja kehittämistyötä yleiseksi toimintatapamuutokseksi. Keskushallinnon uudistuksen toimikausi on 18.11.2016 - 15.4.2019.

Pardian hallitus 7.12.2016

Jari Nieminen osallistui Pardian hallituksen kokoukseen. Nieminen kertoi kokousväelle, että selvityshenkilö Anneli Taina on saanut valmiiksi ehdotuksen Tullin hallinnollisesta asemasta ja ohjauksesta ja että Tullivirkamiesliitto kannattaa Tainan selvityksen lopputulosta. Selvityshenkilö esittää Tullin siirtämistä valtionvarainministeriön ohjauksesta sisäministeriön alle itsenäisenä virastona.

Pardian puheenjohtaja Niko Simola kertoi ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta. Hallitus pohtii työttömyysturvauudistuksen aktivointimallia. Nollatuntisopimusta käsitellään parhaillaan kolmikantaisessa työryhmässä. Neuvottelujohtaja Harri Sirén kävi läpi tulevan työmarkkinamallin eli niin sanotun Suomen mallin pohdintaa. Asian valmistelu on vielä alkutekijöissä, eikä mitään yhtä keskitettyä koordinointia ole.

Kansainväliset asiat

Rainer Lindholm osallistui Tullivirkamiesliiton edustajana Cesin hallituksen kokoukseen ja / kongressiin 1-2.12.2016 Brysselissä. Cesin puheenjohtajaksi valittiin uudelle 4-vuotiskaudeksi Roman Wolff ja pääsihteeriksi valittiin Klaus Heeger. Kongressin päätettäväksi oli lähetetty yhteensä 50 aloitetta. Tärkeimpiä aloitteita olivat tasa-arvoinen kohtelu koskien sosiaalisia oikeuksia ja nuorten sukupolvien ja vanhempien sukupolvien huomioon ottaminen päätöksissä. Laittomasti eri maissa oleskelevat turvapaikanhakijat olivat myös keskustelun keskiössä. Eurooppaa on tulevaisuudessa rakennettava oikeudenmukaisesti. Työelämään on saatava lisää joustavuutta, työttömyyteen on puututtava oikeilla toimilla, uudelleenkoulutusta on lisättävä ja irtisanomisia vastaan on saatava parempi suojaus. Paljon keskustelua herätti julkisen puolen palveluiden yksityistäminen. Henkilökunnan leikkaukset maksavat yhteiskunnalle enemmän kuin siitä syntyneet säästöt.

Seuraavat liittohallituksen kokoukset

Liittohallituksen seuraavat kokoukset ovat 18. tammikuuta, 15. helmikuuta ja 15. maaliskuuta. Kevätseminaari järjestetään 4.-6. huhtikuuta. Tarvittaessa järjestetään sähköpostikokouksia.

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

Lisää artikkeleita...