Tullin työntekijöiden maalittamiselle nollatoleranssi

Akava Worksin 15.-29.3.2021 tekemään kyselytutkimukseen vastasi yli sata Tullivirkamiesliiton jäsentä.

Tehdyssä kyselyssä selvitettiin, että kohdistuuko Tullissa työskenteleviin jäseniimme maalittamista. Maalittamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa henkilöä häiritään järjestelmällisesti tai yllytetään muita osallistumaan kyseisen henkilön järjestelmälliseen häirintään. Häirintä voi olla suoraa tai epäsuoraa.

Kyselyyn vastanneista 19 % oli itse joutunut työhön liittyvän maalittamisen kohteeksi edeltävien viiden vuoden aikana. Vastaajien henkilökohtaisesti tuntemista työtovereista tai kollegoista oli vastanneiden mukaan 29 % joutunut työhönsä liittyvän maalittamisen kohteeksi.

Työyhteisön ulkopuolelta tehdyn uhkailun kohteeksi on vastaajista joutunut 13 %. Vastanneista 19 % koki, että työhön liittyvään toimintaan on pyritty vaikuttamaan epäasiallisesti työyhteisön ulkopuolelta.

Vastanneista puolet oli täysin samaa mieltä, että maalittamiseen osallistuminen pitäisi säätää rikoslaissa rangaistavaksi teoksi.

Vastanneista 41 % oli täysin samaa mieltä, että maalittaminen vähenisi, jos sosiaalisen median alustojen vastuuta julkaistavasta sisällöstä lisättäisiin.

Tullivirkamiesliitto edellyttää päättäjiltä ja lainsäätäjältä toimenpiteitä, jotta virkamiehiin kohdistuva maalittaminen saadaan loppumaan. Viranomaisiin, kuten Tullin työntekijöihin kohdistuva maalittaminen tulee kriminalisoida. Maalittamiselle tulee olla nollatoleranssi.
Liitto edellyttää, että myös työnantaja ryhtyy toimiin, jotta maalittamisen kohteeksi joutuneet saavat tarvittavaa tukea.

Nurmijärvellä 15.4.2021

Jari Nieminen
puheenjohtaja
Tullivirkamiesliitto ry

Esitys Tullin vuoden 2021 virkistysrahan kohdentamisesta

Tullivirkamiesliitto ry esittää vuoden 2021 virkistysrahan käyttämistä ja kohdentamista palkkiona Tullin asiakaspalvelutehtävissä (mm. valvonta ja tutkinta) toimivalle henkilöstölle, jotka asettavat itsensä päivittäin työssään alttiiksi mahdolliselle koronavirustartunnalle.  

Nurmijärvellä 14.4.2021

Jari Nieminen

puheenjohtaja

Tullivirkamiesliitto ry

 

Tullin henkilöstö tulee viipymättä rokottaa koronavirusta (Covid-19) vastaan

Tullivirkamiesliitto ry on huolissaan koronapandemian nykytilasta ja todettujen tartuntamäärien kasvusta.

Tullin henkilöstöstä on päivittäin merkittävä osa tekemisissä ulkomaankaupan tavara- ja matkustajaliikenteen kanssa tai muutoin tekemisissä asiakkaiden kanssa. Tämä tulee ottaa huomioon rokotusjärjestyksessä. Valvonnassa, tutkinnassa ja monissa muissa Tullin monipuolisissa tehtävissä kohdataan jatkuvasti asiakkaita samalla altistaen itsensä toistuvasti mahdolliselle koronatartunnalle. Vaikka suojavarusteita käytetään, on kuitenkin vaarana saada tartunta. Mikäli tartunta on oireeton, niin silloin altistetaan vaaraan myös asiakkaat, läheiset ja muut Tullin työntekijät. Jos tartuntamäärätapaukset Tullissa kasvavat, niin sillä saattaa olla merkittävä vaikutus Tullin toimintaan, Suomen ulkomaankaupan sujuvuuteen ja yhteiskunnan suojaamiseen.

Tullivirkamiesliitto ry:n näkemyksen mukaan Tullin henkilöstö tulee rokottaa koronavirus Covid-19 vastaan viivyttelemättä, vain täten voidaan turvata henkilöstö sekä varmistaa jatkossakin Suomen ulkomaankaupan sujuvuus ja yhteiskunnan suojaaminen.

Nurmijärvellä 26.3.2021

Puheenjohtaja Jari Nieminen