Tullivirkamiesliiton kommentit Pardialle vuoden 2014 talousarvioesitykseen

Vuoden 2014 talousarvioesityksessä on Tullin kannalta hyvää 2,2 miljoonan euron lisäys toiminnan ja valvonnan turvaamiseen itärajan raja-asemilla. Tämä tarkoittaa n. 44 henkilötyövuoden suuruista panostusta itärajalle. Esitetty lisäys on oikean suuntainen, mutta riittämätön. Itärajalle tulisi kohdentaa lisärahoituksella vielä lisää resursseja ja alkaa nyt jo varautumaan tulevaan Venäjän viisumivapauteen.

Hyvää talousarvioesityksessä on myös n. 400 000 euron lisäys verovapaan maahantuonnin alv:n alarajan laskun muutokseen. Tämä tarkoittaa n. 8 henkilötyövuoden lisäystä ao. tehtävään.

Hyvänä asiana talousarvioesityksessä voidaan pitää myös 1,8 euron satsausta osan tullitoimintojen siirtyessä Pasilan monitoimitiloihin vuoden 2014 alusta. Muiden Tullin toimitilojen osalta talousarvioesityksessä ei ole vuosikausiin lisätty vuokria / vuokrankorotuksia täysimääräisinä. Tullin toiminta edellyttää määrätyissä paikoissa, kuten Helsinki – Vantaan lentoasemalla ja itärajan rajanylitystoimipaikoilla toimimista. Ei ole mitenkään mahdollista, että Tulli siirtäisi toimintojaan ja palvelujaan näiltä toimipaikoilta joihinkin kustannuksiltaan halvempiin paikkoihin. Surkuhupaisana esimerkkinä esim. erään itärajan toimipaikan vuokra on kalliimpi kuin Helsingin keskustassa Erottajalla sijaitsevan entisen Tullihallituksen vuokra! Vuokrakustannukset ja vuokrien korotukset tulee jatkossa budjetoida täysimääräisinä talousarvioon eikä niitä saa ottaa henkilöstömenoista eikä tullin muusta toiminnasta.

Talousarvioesityksessä on tullille kohdennettu 0,520 miljoonan euron säästö julkisen hallinnon atk-menosäästöksi. Tulli on hoitanut kustannustehokkaasti omia atk-kulujaan ja nyt sitten rangaistaan ”juustohöylällä” kaikkia virastoja, myös Tullia, muiden aikaansaamista atk kustannusten holtittomasta kasvusta. Tämä ei ole hyväksyttävää.

Valtion ns. tuottavuusohjelmasta on siirrytty vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan. Tämä muutos ei näy mitenkään. Edelleen Tullilla on tuottavuusohjelman mukaisesti ohjautuva säästövelvoite voimassa, joka on 27 HTV:tä ensi vuodelle. Kun Tullissa kaikkialta on jo vuosien ajan säästetty, niin kustannussäästöjä ei ole löydettävissä kuin henkilöstöstä. Kuitenkin Tullin pitäisi säästövelvoitteiden keskellä pystyä vastaamaan ja lisäämään resursseja itärajan kasvavan liikenteen valvontaan ja varautumaan Venäjän tulevaan viisumivapauteen. Näin ollen Tulliin pitäisi henkilöstösäästöjen sijaan saada rekrytoida lisää henkilöstöä. Esitetty henkilövähennysvelvoite 27 HTV:tä tulee poistaa.

Valtion hallinnossa on ollut ja on tulossa erilaisia keskittämishankkeita, joista esimerkkinä Palkeet ja Tori. Yhteistä näille keskittämishankkeille on se, että niille luodaan monopoliasema. Yksittäinen virasto ei voi itse tuottaa palveluja tai hankkia niitä joltain muulta taholta. Näin ollen kilpailu puuttuu kokonaan keskitetyiltä palveluilta. Tämä on Tullin osalta tarkoittanut pääsääntöisesti sitä, että ostetun palvelun hinta on tullille moninkertainen verrattuna itse oman henkilöstön voimin tuotettuun palveluun. Palveluiden kustannustaso nousee, mutta kustannustason nousua ei ole huomioitu talousarvioesityksissä. Monopoliasemassa tuotettujen palveluiden kustannukset tulee budjetoida täysimääräisesti palveluita ”ostavalle” virastolle, kuten tullille. Lisäksi uusiin erityisvirastoihin ja muihin keskittymiin siirtyvien henkilöstön asema ja edut on myös täysimääräisenä turvattava.

 

Helsingissä 23.9.2013

 

Jari Nieminen

puheenjohtaja

Tullivirkamiesliitto ry