Neuvottelu ja sopimustoiminta valtiolla

Valtion virka- ja työehtosopimusten sopijapuolina ovat Valtion työmarkkinalaitos (VTML) sekä valtion pääsopijajärjestöt eli Tullivirkamiesliiton keskusjärjestö Palkansaajajärjestö Pardia (STTK), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (SAK) ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO (AKAVA). Sopimuksia on keskustason sopimukset ja tarkentavat virastokohtaiset sopimukset.

Keskustason sopimuksia ovat valtion yleinen virka- ja työehtosopimus (ves), työaikasopimus, vuosilomasopimus,  sopimus matkakustannusten korvaamisesta sekä muut sopimukset, jotka sisältyvät valtion virka- ja työehtosopimukseen.

Virastokohtaisia sopimuksia ovat hallinnonala- tai virastokohtaiset tarkentavat virka- ja työehtosopimukset. Näissä sopimuksissa sovitaan yksityiskohtaisemmin esim. virastoissa noudatettavista palkkausjärjestelmistä, luottamusmiehistä ja heidän palkkioistaan sekä henkilöstön asemasta.

Virastokohtaisia sopimuksia neuvoteltaessa henkilöstön edustajana on joko pääluottamusmies, luottamusmies, pardialainen luottamusmies tai Pardian asiamies.

Pardian edunvalvontaosasto vastaa valtion keskustason neuvottelutoiminnasta sekä koordinoi ja tukee virastotason neuvottelu- ja sopimustoimintaa.