Hyvä ruoka, parempi mieli - Tiedote 8/2013

IMG 8587Kaukonäköinen työnantaja sijoittaa henkilöstönsä jaksamiseen. Hyvin järjestetty työpaikkaruokailu on merkittävä tekijä työyhteisön toimintakyvyssä. Monipuolinen ja terveellinen päivittäinen lounas katkaisee päivän mukavasti, kohentaa työvirettä, lisää työssä viihtymistä, auttaa jaksamaan, edistää terveyttä, vähentää sairauspoissaoloja, osoittaa hyvää huolenpitoa henkilöstöstä ja ohjaa terveelliseen syömiseen myös vapaa-ajalla. Syystäkin työpaikkaruokailua pidetään yhtenä merkittävimmistä palkitsemis-menetelmistä, joilla työnantaja osoittaa luottamusta työntekijää kohtaan ja toisaalta sitouttaa työntekijät työpaikan menettelytapoihin, arvoihin ja käytäntöihin. Yksittäinen yritys voi myös palkita työntekijöitään luopumalla osittain työnjohto-oikeudestaan antamalla työntekijöille osittaisia vapauksia järjestää työmenetelmänsä, työtapansa ja työrytminsä. Vastavuoroisesti tyytyväinen ja lojaali henkilöstö toimii tehokkaasti ja on valmis joustamaan. 

 

Tullissa mahdollisuus työpaikkaruokailuun on järjestetty eri tavoin riippuen mm. toimipaikan sijainnista ja henkilöstön työtehtävien luonteesta. Parhaimmassa tapauksessa toimipaikkarakennuksessa on oma ruokala, jonka kanssa Tulli on tehnyt sopimuksen. Joidenkin toimipaikkojen läheisyydessä on yksi tai useita sopimusruokaloita, mutta joillain toimipaikoilla joudutaan tyytymään omien eväiden lämmittelyyn.

Suurin osa Tullin työntekijöistä on ollut erittäin tyytyväisiä järjestettyyn työpaikkaruokailuun. Sopimusruokailu on lisäksi palkkaukseen liittyvä merkittävä luontoisetu. Virastotyöaikaa tekevillä ruokailuun kuluva aika ei ole ongelma, sillä sallitun liukuman puitteissa ruoka-aikaa voi lyhentää tai pidentää. Jaksotyötä tekevillä ruokailu tapahtuu virkaehtosopimuksen mukaisesti työn ohessa. Työnantaja on kuitenkin useimmissa toimipisteissä joustanut virkaehtosopimuksen tiukasta tulkinnasta sallimalla myös jaksotyöaikaa tekevien käydä ruokailemassa lähistöllä olevassa sopimusruokalassa. Työntekijäpuoli osaa arvostaa tätä, ja hoitaa ruokailun joustavasti ja muut huomioon ottaen niin, ettei siitä aiheudu haittaa omaan tai muiden työsuoritukseen.

 

Hyvää käytäntöä ollaan nyt romuttamassa. Tullin hallinnon ja henkilöstöjärjestöjen tapaamisessa käytiin läpi Tullin hallinnon laatimaa kirjettä, jossa tehdään virkaehtosopimuksen mukaisia täsmennyksiä työn aikana tapahtuvaan ateriointiin. Kirjeessä ohjeistetaan, että jaksotyötä tekevän virkamiehen on myös aterioinnin aikana oltava keskeytyksettä työnantajan työnjohto-oikeuden piirissä ja että ateriointiin kuluva aika voi olla maksimissaan 15-20 minuuttia. Ohjeen mukaisesti Tullin sopimusruokalassa voi aterioida, jos ruokala sijaitsee samassa kiinteistössä. Esimiehet velvoitetaan valvomaan, että virkamiehet noudattavat kirjeessä annettuja ehtoja.

 

Lain tiukka tulkinta asettaa jaksotyötä tekevät selkeästi eriarvoiseen asemaan työn luonteesta ja virkapaikasta riippuen. Fyysinen ja psyykkinen kuormitus on erilaista esimerkiksi valvontatyössä ja paikalleen sidotussa pakkotahtisessa päätetyöskentelyssä, jossa työn tauottaminen olisi ensisijaisen tärkeää. Liikkuva henkilöstö pystyy hyödyntämään ulkopuolista ruokailumahdollisuutta työmatkoillaan, mutta monen toimipaikan ruokailutavat muuttuvat radikaalisti, jos toimitilassa ei ole ruokalaa, eikä toimitilarakennuksen lähellä sijaitsevaa paikallista sopimusruokalaa saa enää hyödyntää. Suuri osa henkilöstöstä on siinä elämäntilanteessa, että työaikana nautittu lämmin ateria jää päivän ainoaksi. Kun sekin jää pois, terveydelliset vaikutukset näkyvät nopeasti.

 

Esimiehille on sälytetty suuri vastuu ruokailukäyttäytymisen valvomisesta, eikä se voi missään olosuhteissa toimia kattavasti ja tasapuolisesti. Tiukka valvontapolitiikka ei varmastikaan ole paras keino edistää työn tuloksellisuutta ja työhyvinvointia. Voi myös ihmetellä, onko järkevää kohdentaa muutenkin tiukkoja resursseja tällaiseen toimintaan.

Kuva: Lounais-Suomen Tullivirkamiesyhdistyksen jäseniä kyselemässä liiton puheenjohtaja Jari Niemiseltä ajankohtaisia kuulumisia Turussa 7.3.2013. Erityisen kuuma ”peruna” oli jaksotyöaikaa tekevien ruokailuun tulevat täsmennykset.

Lisätietoja puheenjohtaja Jari Niemiseltä jari.nieminen@tulli.fi gsm 040 332 6739