Liittohallituksen kokousinfo 17.9.2013 ja 24.10.2013

Palkkatyöryhmä 21.8. ja 27.9.2013

Palkkatyöryhmän elo- ja syyskuun kokouksissa jatkettiin olosuhdelisää koskevaa keskustelua Ossi Värrin ja Juha Madetojan laatiman kehittämisehdotuksen pohjalta. Kehittämisehdotuksen taustalla on pyrkimys päästä eroon ylimääräisistä palkkaukseen liittyvistä lisistä, koska nykyinen järjestelmä on hallinnollisesti erittäin työläs, eri tehtävien olosuhdelisiä on vaikea vertailla keskenään ja monimutkaisen palkkausjärjestelmän kehittäminen on hankalaa. Kehittämisehdotuksessa A-mallissa olosuhdelisät jäisivät nykyisille saajille takuuosana, mutta uusille työntekijöille sitä ei enää maksettaisi. Olosuhdelisistä vapautuva raha käytettäisiin palkkausjärjestelmän kehittämiseen esimerkiksi nostamalla henkipistekeskiarvoa. B-mallissa vaativuustasoilla 7-12 olosuhdelisät siirrettäisiin perustasoon. Siirto aiheuttaisi sen, että palkka nousisi 941 henkilöllä, 555 henkilöllä palkka laskisi ja takuuosalle jäisi 126 henkilöä.

Olosuhdelisiä maksetaan Tullissa tällä hetkellä 1253 henkilölle, joista n. 96 prosenttia on tasoilla 7 ja 8. Olosuhdelisiin käytettävä summa on noin 700 000 euroa vuodessa, eli 0,6 % koko palkkasummasta. Uuteen palkkausjärjestelmään siirryttäessä arvioitiin, että olosuhdelisää maksetaan vain erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa työnjohdollisin yms. toimenpitein ei voida haittaa poistaa tai vähentää. Tullin palkkatyöryhmässä käydyssä keskustelussa on yhteisesti todettu, että olosuhdelisien kohdalla asia on päässyt ryöstäytymään käsistä.

Tullivirkamiesliiton hallitus on keskustellut asiasta syys- ja lokakuun kokouksissaan. Lähtökohtana keskusteluissa on ollut, että Tullivirkamiesliitto haluaa aidosti olla mukana kehittämässä palkkausjärjestelmää jäsentensä parhaaksi. Palkkatyöryhmän keskeinen tehtävä on edistää palkkausjärjestelmän oikeaa soveltamista, oikaista vikaan menneet menettelyt ja kehittää järjestelmää.

Tullivirkamiesliitto on esittänyt kantanaan, että olosuhdelisistä voidaan luopua sillä edellytyksellä, että kaikki nykyiset olosuhdelisää saavat säilyttävät lisänsä niin kauan kuin he hoitavat tehtävää, johon lisä on aikanaan annettu. Uusille taloon tulijoille selvennettäisiin, että olosuhdelisää maksetaan vain laitokseen aikaisemmin palkatuille henkilöille. Tullivirkamiesliitto on edellyttänyt, että liitto saa vuosittain tiedot siitä, kuinka paljon rahaa vapautuu olosuhdelisän uudistamisen myötä palkkausjärjestelmän epäkohtien poistamiseen, esimerkiksi keskiarvopisteiden korottamiseen. Työnantajaosapuolen mukaan tämä on mahdollista toteuttaa. Työnantajaosapuoli esitti, että kevään tulos- ja kehityskeskustelussa tarkastellaan kriittisesti, kenelle olosuhdelisä perustellusti kuuluu.

Palkkatyöryhmässä on myös keskusteltu, että luovuttaisiin kokemuslisästä, joka on todellisuudessa jäänne vanhasta ikälisäjärjestelmästä. Tullivirkamiesliitto näkee, että asioissa on mentävä eteenpäin ja on pystyttävä ennakoimaan tulevaa. Kokemusosasta Tullivirkamiesliitto on esittänyt, että kaikille nyt laitoksen palkkalistoilla oleville maksetaan kokemuslisä nykyisen periaatteen mukaisesti. Tietyn, yhdessä sovitun ajankohdan jälkeen laitoksen palvelukseen tulleisiin sovellettaisiin uutta järjestelmää, jossa ei ole kokemusosaa eikä olosuhdelisää. Kokemus- ja olosuhdelisistä vapautuva rahasumma käytettäisiin osaamisen karttumisesta johtuvaan henkilökohtaisten pisteiden nostamiseen. Nykyisessä systeemissä palkkaus jää varsinkin kokeneilla työntekijöillä kerran annettuihin pisteisiin, kun pakotetulla keskiarvolla ei ole mahdollista myöntää palkankorotuksia, vaikka se olisi perusteltua. Keskus-järjestötason neuvottelutulosten alhaiset korotukset ja virastoerien puuttuminen eivät anna mahdollisuutta kehittää palkkausjärjestelmää "ulkoisella" rahalla. Molemmat uudistukset ovat siis työn alla, keskusteluvaiheessa, eikä päätöksiä ole tehty.

Palkkatiimi

Laitoksen palkkatiimi kokoontui 2.10.2013. Tullivirkamiesliittoa kokouksessa edustivat Kari Lehtinen ja Tuula Birstolin. Kokouksen pöytäkirja on julkaistu intrassa. Palkkatiimissä keskusteltiin mm. nykyisestä käytännöstä, jossa sijaisuutta hoitavalle on maksettu oman perusvaativuustason lisäksi + yksi taso sijaisuuden hoitamisesta. Todennäköisesti käytäntöä muutetaan siten, että + 1 tasosta luovutaan ja korottava tekijä huomioidaan korottamalla palkkataso (esim. aiempi taso 8 + 1 perustasoon 9).

Vakuutukset

IF-Vakuutusyhtiön edustajat Tomi Tuominen ja Leila Perälahti esittelivät liittohallitukselle järjestövakuutuksen sisältöä ja vakuutussopimuksen tarjoamia etuja yksittäiselle jäsenelle. IF:in vakuutusturva Tullivirkamiesliitolle on kattava ja liiton jäsenedut tuntuvia, joten jokaisen jäsenen kannattaa käydä katsomassa liiton omilta vakuutussivuilta www.if.fi/tvml vakuutustarjonta ja niiden sisältö. IF:in edustajat painottivat, että vaikka liiton matkustaja-vakuutus on voimassa 75 ikävuoteen asti, se on otettava ennen kuin edunsaaja täyttää 70 vuotta. Tullivirkamiesliiton jäsenille tarjotaan IF:n / Keskinäinen vakuutusyhtiö Kalevan toimesta edullista henkivakuutusta. Vakuutuslaskuri löytyy osoitteesta: www.henkivakuutuskuntoon.fi

Luottamusmies- ja YT-asioita

Järvenpäässä27. - 28.11.2013 järjestettäville YT- ja luottamusmiespäivilleon ilmoittautunut vajaat 40 henkilöä. Jäsenistöltä on tullut toive luottamusmiesten yhteisestä tapaamisesta, jossa käytäisiin läpi esim. muutoksenhakulomakkeen laatimista ja muita luottamusmiesten perustehtäviin kuuluvia asioita.Epäselvyyttä on myös ollut luottamusmiesten, alueluottamusmiesten ja pääluottamusmiesten roolista, eli siitä, milloin ja miten jossain asia voidaan viedä paikallistaluottamuskäsittelyä pidemmälle.

Liiton pääluottamusmies Tuula Birstolin tapaa Verovirkailijain Liiton pääluottamusmiehen Tuija Mäkelän sopiakseen yhteisen luottamusmieskoulutuksen järjestämisestä ensi vuonna. Tarkoituksena on järjestää koulutuspäivät, jossa ensimmäinen päivä olisi Tullin ja Veron yhteinen ja toinen päivä kummankin liiton omien luottamusasioiden käsittelyä. Jäsenistöltä tulleet ja tulevat ehdotukset koulutuspäivän ohjelmaksi otetaan huomioon ohjelmaa laadittaessa.

Jäsenistöltä on lisäksi tullut kyselyjä mm. matkustamiseen, saldovapaiden pitämiseen, lääkärissä käyntiin ja ay-kokouksiin osallistumiseen liittyvistä ohjeista ja käytännön soveltamisesta. Ohjeet sinänsä ovat selkeät, mutta ongelmana on, että niitä tulkitaan eri toimipisteissä kirjavasti. Resurssien ja työmäärän välinen epäsuhta aiheuttaa kasvavia plussasaldoja ja ylitöitä. Etenkin saldovapaitten pitämisestä kokonaisina päivinä on keskusteltu viime kuukausina runsaasti. Ongelma olisi ratkaistavissa työaikapankin käyttöönotolla. Liittohallitus päätti esittää uudelleen hallinnolle neuvotteluja työaikapankkisopimuksen tekemiseksi ja työaikapankkikokeilun aloittamista mahdollisimman pian.

Luottamusasioina keskusteltiin lisäksi mm. koiranohjaajien matkustamiseen käytetyn ajan lukemisesta työajaksi.

Uusien jäsenten treffit

25.1.2014 Lappeenrannan seudulla sijaitsevassa kylpylässä järjestettävistä uusien jäsenten treffeistä tulee lähiaikoina tarkempi liiton tiedote. Treffeille voivat osallistua ne uudet jäsenet, jotka ovat liittyneet liittoon 2012 - 2013 ja jotka eivät ole osallistuneet vastaavaan Pardian järjestämään tapahtumaan.

VM:n YT-kokous

Jari Nieminen osallistui 13.9. pidettyyn kokoukseen. VM:n hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka kiitti kokouksessa Tulliliiton tekemää esitystä yhden rajaviranomaisen mallista. VM jatkaa asiassa keskustelua Sisäasianministeriön kanssa ja pyrkii saamaan selvitystyön käyntiin. Kokouksessa käytiin lisäksi läpi valtion talousarvioesitystä.

Tullivirkamiesliiton puheenjohtaja vaihtuu toukokuussa 2014

Liiton puheenjohtaja Jari Nieminen on ilmoittanut, että hän ei ole enää tämän puheenjohtajakauden päätyttyä käytettävissä puheenjohtajan tehtävään. Näin ollen liitolle tullaan valitsemaan uusi puheenjohtaja vuoden 2014 toukokuussa pidettävässä liittokokouksessa.

Pardian hallituksen kokous

Pardian hallituksen kokoukseen 1.-2.10. Turussa osallistui Jari Nieminen. Kokouksessa valmisteltiin 22. -23.10.2013 pidettävää edustajiston kokousta.

Pardian edustajakokous

Pardian edustajakokoukseen 22. - 23.10. liiton edustajana osallistui Pekka Kolehmainen ja tarkkailijana Liisa Kangassalo. Lisäksi kokoukseen osallistuvat Jari Nieminen Pardian hallituksen jäsenenä, Esa Annala Pardian varatoiminnantarkastajana, sekä Pardian +-30-ryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittu Sanna Ahtiainen. Kokouksessa Pardian uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Niko Simola. Pardian uusi hallitus järjestäytyy 29.10.2013 pidettävässä Pardian hallituksen kokouksessa.

Kansainväliset asiat

Pekka Kolehmainen kertoi, että Unkarissa syyskuun puolessa välissä järjestettyyn nuorisoleiriin osallistui nuoria ympäri Euroopan ja leirillä oli mm. keskusteltu siitä, miten nuoret voisivat vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. CESIn sivuilla käydään keskustelua mm. harmaan työn kitkemisessä. Komissio on antanut sen mietittäväksi ja siihen haetaan yhteistä eurooppalaista pohjaa, kerätään kokemuksia kentältä ja luodaan strategia harmaan talouden torjumiseksi.

Seuraavaan CESI:n (CESI = European Confederation of Independent Trade Unions) kokoukseen Brysselissä 4.12. osallistuvat Pekka Kolehmainen ja Ulla Vehviläinen.

Lisätietoja puheenjohtaja Jari Nieminen jari.nieminen@tulli.fi tai gsm 040 332 6739