"Keharit" on käyty - ei mennyt niin kuin Strömsössä - Tiedote 2/2017

​Tullin palkkausjärjestelmän uudistaminen aloitettiin toukokuussa 2014 ja uusi soveltamisohje tuli voimaan 1.11.2016. Henkilökohtaisen palkanosan arviointi muuttui viisiportaisesta neliportaiseksi, kokemusosa liitettiin henkilökohtaiseen palkanosaan ja arviointikriteerejä muutettiin positiivisemmiksi. Soveltamisohjeen liitteenä on aikaisempaa vaativuustasokarttaa selkeämpi ja informatiivisempi tehtäväluettelo. Sopimuksen siirtymäsäännöksissä työntekijöille on taattu kattava muutosturva, eli kenenkään palkkaus ei laske uudistuksen takia.

Uusien arviointikriteerien mukaiset kehityskeskustelut on nyt käyty, mutta niistä noussut myrsky ei ole laantunut. Järjestöjen edustajat ovat saaneet ennätysmäärän pettyneitä ja jopa vihaisia yhteydenottoja jäseniltään. Viesti on ollut yksiselitteinen: tietyissä toimipaikoissa tai yksiköissä henkilökohtaisen arvioinnin pisteitä on laskettu systemaattisesti ja paikoin jopa roimasti.

Näistä lähtökohdista Tullin palkkatyöryhmä kokoontui vuoden 2017 ensimmäiseen kokoukseensa. Tullivirkamiesliittoa palkkatyöryhmässä edustivat Jari Nieminen ja Ulla Vehviläinen.

Kriittinen palaute käydyistä kehityskeskusteluista oli kantautunut myös henkilöstöhallintoon. Järjestöjen edustajat kertoivat yksityiskohtaisemmin saamastaan palautteesta ja tämän perusteella voitiin todeta, että on syytä epäillä, ettei uusia arviointikriteereitä ole sovellettu yhdenmukaisesti. Soveltaminen on paljolti riippunut siitä, miten keskusteluja käynyt esimies on uudistuksen sisäistänyt. Esimerkiksi toimipaikkaosastolla vaikuttaisi saadun palautteen perusteella olleen hyvin tiukka pisteiden laskemisen linja.

Henkilöstöpäällikkö Juha Madetoja arveli, että kehityskeskusteluissa on menty harhaan siinä, että on lähdetty vertaamaan vanhoja ja uusia heko-pisteitä, vaikka ne eivät ole verrannollisia. Arviointi tulee tehdä vertaamalla samaa työsuoritusta tekevien henkilöiden pisteitä suhteessa koko ryhmään. Tällöin on hyvinkin mahdollista, että aiemmin todella korkeille pisteille arvioidun henkilön pisteitä lasketaan ja vastaavasti taas hyvin matalia pisteitä nostetaan. Kaikki pisteiden muutokset tulee perustella. Aikaisemmin kynnys laskea pisteitä perustellusti heikentyneen työsuorituksen takia on ollut huomattavan suuri. Nyt esimiehillä olisi ollut tilaisuus korjata ryhmässä esiintyneitä arvioinnin vääristymiä uusien arviointikriteerien mukaisesti, sillä uudessa arvioinnissa kenenkään palkka ei alene pisteiden laskun seurauksena. Näin ei kuitenkaan muutamissa yksiköissä ole toimittu, vaan näyttäisi siltä, että esimiehet ovat laskeneet pisteitä systemaattisesti. Esimieskoulutuksessa näin ei ole kehotettu tekemään, vaikka toiset esimiehet ovatkin asian siten mieltäneet.

Henkilöstöhallinto oli laatinut tilaston hallinnon 135 anonyymin työntekijän aikaisemmista ja uusista henkilökohtaisen arvioinnin pisteistä, joita käytiin läpi palkkatyöryhmässä. Osastolla henkiosat nousivat keskimäärin 0,27 prosenttia. 24 henkilöllä pisteet nousivat, 15 henkilöllä laskivat ja lopuilla pisteet säilyivät samoina. Muutamilla sellaisilla henkilöillä, joilla pisteet nyt laskivat, oli aiemmin ollut huomattavan korkeat pisteet, jotka nykyisen arvioinnin mukaan tarkoittaisivat huippusuoritusta.

Palkkatyöryhmän jäsenet totesivat, että hallinnon pitää koota vastaava tilasto palkkatyöryhmää varten ainakin niistä ryhmistä, joissa on syytä epäillä, ettei pistetystä ole tehty uudistetun palkkausjärjestelmän periaatteiden mukaisesti. Selkeät vääristymät pyritään korjaamaan 1.4.2017 mennessä, jolloin uutta arviointia sovelletaan palkanmaksussa. Henkilöstöpäällikkö Madetoja korosti vielä, että tulevissa siirtymäajan (31.3.2022 asti) palkkakuiteissa kehityskeskustelussa annetut uusien ja entisten heko-pisteiden mahdollinen erotus ei näy mitenkään. Jos pistemäärä on laskenut, maksetaan vanhan arvioinnin mukainen euromäärä. Siirtymäajan jälkeen mahdollinen erotus maksetaan euromääräisenä siirtymäosana.

Palkkausjärjestelmän uudistuksen johdosta kenenkään palkka ei laske eikä uudistuksella ole vaikutusta tuntipalkkaan eikä myöskään lisiin, vaikka pisteet arvioinnin yhteydessä olisivat alentuneet.

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai

gsm 040 332 6739