Liittohallituksen kokous 13.11.2017 - Tiedote 19/2017

Liiton sääntöjen muutos

Tullivirkamiesliiton työvaliokunta on valmistellut liiton sääntöihin tulevia muutoksia seuraavaan liittokokouksen käsiteltäväksi. Pyrkimyksenä on saattaa liiton puheenjohtajan ja hallituksen toimikauden kesto vastaamaan paremmin esimerkiksi Akavan muiden liittojen päättävien elinten toimikautta. Tullivirkamiesliiton puheenjohtajan ja hallituksen 2-vuotinen toimikausi on selvästi muita lyhyempi ja nyt on tarkoitus muuttaa se 3-vuotiseksi. Sääntöihin lisätään nimenkirjoitus-oikeus liiton pääluottamusmiehelle, sillä hän on mukana useissa virkaehtosopimukseen liittyvissä neuvotteluissa ja päätöksenteossa. Keskustelussa on myös ollut muuttaa liittokokouksen ajankohta loka-marraskuulle, mutta siihen ei toistaiseksi ryhdytä, sillä se aiheuttaisi isoja muutoksia myös yhdistysten vuosikokousten ajankohtaan.

Liiton muutetut säännöt lähetetään patentti- ja rekisterihallitukselle ennakkotarkastukseen ja jos toukokuun 2018 liittokokous hyväksyy tarkastetut säännöt, ne astuvat voimaan heti kokouksessa. Seuraava liittohallituksen ja puheenjohtajan kausi olisi tällöin toukokuusta 2018 toukokuuhun 2021.

Vuoden 2018 liittokokous

Vuoden 2018 liittokokous pidetään 24.-25. toukokuuta Turussa. Kyseessä on vaalikokous, jossa valitaan mm. liiton puheenjohtaja ja liittohallituksen jäsenet. Kokouksessa käsitellään myös liiton sääntöjen muutokset.

Keskusjärjestöasiat

Virkaehtosopimusneuvottelut alkavat keskusjärjestötasolla (JUKO) marras-joulukuun vaihteessa. Tullivirkamiesliitto on vienyt eteenpäin AVAan seuraavat, jäsenjärjestöjen liittokokouksessa ja luottamusmiespäivillä esittämät tavoitteet:

  • matkustukseen käytetyn ajan muuttaminen työajaksi    
  • keskeytyspäivän pituuden muuttaminen 7 h 39 minuutiksi nykyisten 5 h 28 minuutin sijaan alle kalenteriviikon kestävissä poissaoloissa työaikalain 7§:n mukaisessa jaksotyössä sekä
  • virkaehtosopimuksen 36 §:ään tehtävä tekstimuutos siten, että kyseinen merkkipäiviin ja poissaoloihin liittyvä pykälä koskee perheenjäsenen lisäksi myös lähiomaisia.

JUKOn yleisenä tavoitteena on, että julkinen sektori ei jää jälkeen tällä kierroksella yksityisestä sektorista. Tavoitteiden saavuttamisen keskeisinä kohtina ovat mm. palkankorotus ja lomarahaleikkausten poistaminen.

Jari Nieminen osallistui JUKOn syysliittokokoukseen 8. marraskuuta. Nopeasti läpiviedyssä kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Olli Luukkainen (OAJ) ja hallituksen jäsenet 2 vuodeksi.

Tulevia tapahtumia ja kokouksia

AVAn hallituksen kokous 22. marraskuuta

Akavan liittokokous 28. marraskuuta

TVML:n ex-puheenjohtajien tapaaminen 28. marraskuuta

AVAn kick off tilaisuus 11. joulukuuta

 Liitohallituksen kokous 12.joulukuuta liiton huoneistossa

Palkkatiimi ei voi muuttaa henkilökohtaisia pisteitä
  • Palkkatiimillä ei missään tilanteessa ole toimivaltaa korottaa tai laskea henkilökohtaisia pisteitä, vaikka yhteisesti todettaisiinkin, että joissain yksiköissä arviointi on tehty selvästi yleisestä linjasta poikkeavasti. Liittojen jättämillä eriävillä mielipiteillä koskien työntekijän henkilökohtaista pisteytystä ei näissä tapauksissa ole asian ratkaisun kannalta merkitystä, koska palkkatiimillä ei ole asiassa toimivaltaa. Asia on kirjattu Tullin intranetistä löytyvään palkkatiimin pöytäkirjaan 6/2017.
  • Henkilökohtaisen suoriutumisen arvioi aina kehityskeskustelun käyvä esimies, joka voi arvioinnin perusteella joko korottaa tai laskea henkilökohtaisia pisteitä, tai pitää pisteet ennallaan. Pisteiden muutokset on aina perusteltava.
  • Tullin palkkatiimi voi tarkastella, onko kehityskeskustelussa tehty arviointi tehty ja perusteltu asianmukaisesti.
Työsuojeluasiat

Jari Nieminen osallistui liiton edustajana työsuojelun keskustoimikunnan kokoukseen 26. lokakuuta. Kokouksessa oli paikalla Senaatin edustajia. Tilaisuudessa keskusteltiin useilla tullitoimipaikoilla havaituista vakavista sisäilmaongelmista ja kiinteistöjen rakennevirheistä. Pahimmassa sisäilmaongelmatapauksessa, eli Raja-Joosepissa väistötilakin on niin huonossa kunnossa, että sille on saatava väistötila. Tulli on kiinnostunut uudesta moduuli-rakennusratkaisusta, joilla voitaisiin uusia elinkaarensa päässä olevia kiinteistöjä. Senaatin ja henkilöstöjärjestöjen välisen tiedonkulun parantamiseksi sovittiin, että järjestöjen edustajat kutsutaan Senaatti-kiinteistöjen ja Tullin edustajien yhteiseen kokoukseen kerran vuodessa.

Yhteistoiminta-asiat

Rainer Lindholm osallistui Helsingin tullin yt-kokoukseen 20. lokakuuta. Kokouksessa käsiteltiin monenlaisia asioita, esim. varastovalvonnan kehittämiseen liittyvistä henkilövaikutuksista sekä työsuojeluasioina mm. voimankäyttövälineistä, suojavarusteista ja virkavaatteiden käytöstä.

Jari Nieminen osallistui VM:n hallinnonalan yt-kokoukseen 3. marraskuuta. Kokouksessa käytiin läpi mm. eri virastojen talousarvioita ja toimintamenoja sekä kehysvalmistelua vuosille 2019-2022. Tullivirkamiesliitto esitti huolensa Tullin ja sisäisen turvallisuuden strategian valmistelusta ministeriöiden välillä, jota koskevassa keskustelussa Tulli ei ole mukana.                                                 

Tullin hallinnon ja järjestöjen puheenjohtajien yt-kokouksessa 14. marraskuuta käsitellään varastovalvonnan kehittämisestä tehtyä selvitysraporttia.

Liiton oikeusturvavakuutus

Muistutukseksi jäsenistölle, että jäsenen riitatapauksessa voi tarvittaessa hyödyntää liiton oikeusturvavakuutusta. Jotta vakuutus on voimassa, on jäsenyyden pitänyt olla voimassa 10 kk. Lisäksi, jos jäsenyys on kestänyt alle 2 vuotta, vahinkotapahtuman on pitänyt tapahtua jäsenyyden aikana. Ammattiliiton, kuten Tullivirkamiesliiton, jäsenen oikeusturvavakuutus on huomattavasti kattavampi kuin pelkän työttömyyskassan jäsenen. Esimerkiksi yksityisen työttömyyskassan (YTK) jäsenen oikeusturvavakuutus ei kata palkkasaatava-asioita, rikos- ja hakemusasioita, eikä vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, eli tapauksia, joissa eniten syntyy erimielisyyttä.

 Lahden tullin henkilöstön sijoittuminen

Lahden tullin vuokrasopimus päättyy vuonna 2019. Lahdessa työskentelee vakituisesti 7 ja tilapäisesti 2 työntekijää, jotka sijoittuvat organisaatiossa eri osastoihin (Topo, valvonta ja ulve). Tullivirkamiesliiton puheenjohtaja on keskustellut materiaalihallinnon, hallinnon ja valvonta-osaston osastojen edustajien kanssa henkilöstön mahdollisuudesta jatkaa työskentelyä Lahdessa joissain muissa tiloissa vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen. Kyseeseen voisi tulla johonkin toiseen virastoon sijoittuva tila, tai muu tarkoitukseen sopiva kustannuksiltaan kohtuullinen tila. Tullivirkamiesliitto tähdentää, että Lahden henkilöstön tilannetta tulee tarkastella kokonaisuutena, eikä pelkästään organisaatiorakenteen mukaisesti.

Tallinnan huoneiston vesivahinkoja korjataan

Liiton Tallinnan huoneistossa elokuussa sattuneen vesivahingon jälkiä korjataan parhaillaan ja huoneisto on pois käytöstä ainakin marraskuun loppuun asti.

Liiton lomatukien hakuaika päättyy 30. marraskuuta

Huomasithan, että liiton lomatuet ovat parhaillaan haettavana? Tuen saamisen ehdoista ja hakumenettelystä on tiedotettu liiton tiedotteessa no 15, josta löytyy myös hakulomake. Tuen saajat päätetään liittohallituksen joulukuun kokouksessa.

 

Tiedustelut

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739