Ylityö- ja vuoronvaihtokielto peruttu

JUKO ja yliopiston muut sopijaosapuolet (Pardia, JHL ja Sivistystyönantajat) ovat hyväksyneet sovittelijan yliopiston työriitaan jättämän sovintoehdotuksen. Näin ollen JUKOn huomiseksi ilmoitettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto peruuntuu välittömästi.

JUKOn hallitus on vahvistanut yliopiston neuvottelutuloksen lisäksi myös kunnan, valtion, kirkon, Avaintan ja Työterveyslaitoksen neuvottelutulokset.

 

JUKOn 7.3.2017 alkavaa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa koskeva ohje

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon keskiviikkona 7.3.2018 kello 7.00. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi. Sen päättymisestä tiedotetaan erikseen. Kielto ei koske virkasuhteisia.

Ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa ovat velvollisia noudattamaan kaikki JUKOn jäsenliittojen jäsenet, jotka työskentelevät työsopimussuhteessa JUKOn sopimusaloilla:

-          Valtio

-          Kunnat ja kuntayhtymät

-          Yliopisto

-          Kirkko

-          AVAINTES

-          Työterveyslaitos

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

-         Työntekijä tekee normaalin säännöllisen työajan, mutta ei suostu tekemään säännöllisen työajan ylittävää työtä työaikamuodosta ja tasoittumisjaksosta riippumatta. Kielto koskee vuorokautista, viikoittaista ja jakson ylityötä. Työnantaja ei voi määrätä tekemään ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa, vaan siitä on aina sovittava tapauskohtaisesti.

-         Jos ylityöstä on kuitenkin sovittu ennen 2.3. 2018 klo 15.00, voi ylityön tehdä.

Koskeeko kielto paikalliseen sopimukseen perustuvaa nk. jononpurku työtä?

-         Kyllä koskee, koska kyseessä on säännöllisen työajan lisäksi tehtyä ylityötä.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

-         Työntekijä tekee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkityn työajan.

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?

-         Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa vain sovittaessa tai perustellusta syystä. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon voimassa ollessa työnantajan työvuoroluetteloon esittämiin muutoksiin ei tule suostua.

-         Sen sijaan, jos työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa esim. kuntasektorilla KVTES luku III 30 § 2 mom tarkoittamasta perustellusta syystä, tulee työnantajan määräystä noudattaa. Työnantajalta tulee pyytää selvitys perustellusta syystä.

-         Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa työvuoron jo alettua.

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Voinko kieltäytyä?

-          Työntekijä on antanut suostumuksen myös mahdolliseen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön sopiessaan varallaolosta työsopimuksessaan. Tästä syystä, varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä ei voi kieltäytyä.

Onko mahdollista tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

-          Lisätyö ei ole kiellon piirissä.  Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä.

-          Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellonkaan aikana.

Koskeeko kielto liukuvaa työaikaa?

-          Liukuvassa työajassa työntekijä itse päättää säännöllisen työajan sijoittamisesta sovittujen liukurajojen sisällä. Työntekijä voi ylityökiellon voimassa ollessakin itse päättää työpäivän pituuden. Työntekijä on velvollinen olemaan työssä vain sovittuna kiinteänä työaikana. Työnantaja ei voi painostaa tekemään pidempää työpäivää liukuvassa työajassa.

-          Kuntasektorilla KVTES:n liitteen 15 2 § 3 mom mukaan työnantajalla on kuitenkin oikeus yksittäistapauksissa päättää, että työntekijän on oltava työssä tiettynä liukuma-aikaan sattuvana aikana. Tätä päätöstä on noudatettava myös ylityö- ja vuoronvaihtokiellon voimassa ollessa.

-          Myös liukuvassa työajassa voi muodostua ylityötä. Ylityökielto koskee myös liukuvaa työaikaa noudattavan ylityötä.

Henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet?

-          Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon johdosta ei kenenkään henki ja terveys saa vaarantua.

-          Luottamusmiehet voivat neuvotella työnantajan kanssa etukäteen kiellon ulkopuolelle työtehtävät/yksiköt, joissa henki ja terveys on uhattuna. Tällä tarkoitetaan esim. yksiköitä joissa on välitön ja kiireellinen hoidon tarve, eikä hoitoa voida järjestää säännöllisenä työaikana työvuoroluettelojen mukaisesti. Näitä voi olla esim. teho-osaston tehtävät tai kiireellisten leikkausten edellyttämät työtehtävät.

Yleistä turvallisuutta ja omaisuutta uhkaavat tilanteet?

-          Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Työaikalain 21 §:n hätätyö?

-          Kielto ei koske työaikalain tarkoittamaa hätätyötä.

Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä?

-          Kyllä koskee.

 

Liittohallituksen kokous 19.2.2018 - Tiedote 6/2018

Julkisen sektorin neuvottelutulos

Valtion työmarkkinalaitos saavutti perjantaina 9.2.2018 neuvottelutuloksen valtion sopimusratkaisusta kaudelle 2018 – 2020. Valtion sopimusratkaisu tehtiin ajalle 1.2.2018 – 31.3.2020. Valtion työmarkkinalaitos neuvotteli sopimuksen valtion henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n kanssa.

Palkankorotusten kustannusvaikutus on yleisen linjan mukainen. Neuvottelutuloksen mukaiseen ratkaisuun sisältyy kertaerä.

Sopimuksen keskeisimmät kohdat
 • Sopimuskausi 1.2.2018 – 31.3.2020 (26 kk)
 • Palkankorotukset yhteensä 3,45%
 • Yleiskorotukset yht. 2,10%, virastoerät yhteensä 1,35%
Yleiskorotukset
 • 1.4.2018 1,00 %

 • 1.4.2019 1,10 % kuitenkin vähintään 24 euroa

Euromääräinen korotus on keskimäärin 30 euroa.

Virastoerät (paikalliset erät)
 • 1.6.2018 0,60 %, josta on neuvoteltava 15.5.2018 mennessä (+2 kk)
 • 1.4.2019 0,75 %, josta on neuvoteltava 15.3.2019 mennessä (+2 kk)

Mikäli virastoerän jakamisesta ei synny sopua, erät jaetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena. Erät voidaan sopia virastotasolla yhdellä kertaa, mutta toteutus tapahtuu vaiheistaen.

Euromääräisten palkkojen ja lisien yleiskorotus

Virkamiesten euromääräisinä vahvistettuja tai sovittu kuukausipalkkoja ja tuntipalkkaisten virkamiesten tuntipalkkoja tarkistetaan 1.4.2018 alkaen 1,0 prosentilla ja 1.4.2019 1,1 prosentilla, kuitenkin vähintään 30 eurolla.

Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä

Virkamiehelle ja työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja jonka palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 18.11.2018 saakka, maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä:

 •  9,2 %:a yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaisesta kuukausipalkkauksesta (=poissaoloajan palkka)
 • kertaerää ei makseta, jos virkamies tai työntekijä ei ole ko. aikana saanut palkkaa
 • Jos virkamies tai työntekijä on ollut ko. aikana osa-aikainen, kertaerän suuruus määräytyy 18.11.2018 voimassa olleen osa-aikaprosentin mukaisesti
 • Kertaerän maksaminen perustuu virastojen tuloksellisuutta edistävien ja tuottavuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen vuosina 2018 ja 2019
Henkilöstön edustajien palkkiot

Päätoimisten ja sivutoimisten luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausipalkkioita korotetaan 1.4.2018 alkaen 4,0% ja kuukausipalkkion vähimmäismäärä 80 euroksi (aiemmin 75,32€).

Työaikasopimus, muutos 3 § soveltamisohjeeseen

Tapaukset, joissa on järjestettävä vapautus työstä ja joissa vapautus luetaan työajaksi:

 • osallistuminen työ- tai vapaa-aikana todistajana kuulemiseen tuomioistuimessa asiassa, jossa valtio on asianosainen tai jossa virkamies tai työntekijä on työtehtäviä hoitaessaan joutunut asianomistajan asemaan taikka johon hänet on kutsuttu valtion työnantajaviranomaisen tai virallisen syyttäjän puolesta sekä kuulemiseen edellä mainituissa tilanteissa poliisikuulusteluissa.

Aiemmin vapautuksen työstä sai vain valtion työnantajaviranomaisen tai virallisen syyttäjän puolesta kutsuttuna todistajana tuomioistuimessa kuulemiseen.

Työvuorot ja työvuoroluettelo viikko- ja jaksotyössä

Soveltamisohjeeseen on tehty lisäys, jonka mukaan työvuoroluetteloa voidaan muuttaa myös asianomaisen virkamiehen tai työntekijän toivomuksesta, mikäli muutoksesta sovitaan työnantajan kanssa.

Lisä- ja ylityökorvausten määräytyminen keskeytyneessä työjaksossa tai -viikolla

Valtion virka- ja työehtosopimuksen työajoista 17 pykälässä on säädetty lisä- ja ylityökorvausten määräytymisestä keskeytyneessä työjaksossa tai -viikolla, joita ei oteta mukaan työaikalaskentaan. Tällaisia keskey­tyspäiviä ovat muun muassa vuosilomapäivät, vuosilomaan jäävät sunnuntait, kirkolliset juhlapäivät, itsenäisyyspäivä, juhannusaatto ja vapunpäivä. Pykälän loppuun on nyt tehty lisäys, jonka mukaan myös muuhun, lomarahavapaapäivällä alkavaan ja päättyvään seitsemän vuorokauden pituiseen yhdenjaksoiseen lomarahavapaajaksoon sisältyvät, vapaaksi annetut päivät ovat keskeytyspäiviä.

VESin 25 pykälässä on säännökset korvauksesta hälytysluonteisesta työstä viikko- ja jaksotyössä sekä sen sopimisesta virastotyöhön. Pykälästä on nyt poistettu rajoituksia siitä, minkälaisissa tehtävissä voidaan sopia maksettavaksi hälytysrahaa.

 

Tullin palkkatyöryhmän kokous 16.2.2018

Tullivirkamiesliiton edustajana palkkatyöryhmän kokoukseen osallistui Ulla Vehviläinen. Sekä työnantajan että järjestöjen edustajat totesivat, että julkisen sektorin neuvottelutulos on odotettu, eli se noudattaa yleistä linjaa. Pitkästä aikaa tulossa on myös virastokohtaiset erät, joita koskevat neuvottelut aloitetaan tuottamalla ensin mahdollisimman kattavaa palkkatilastoaineistoa. Neuvotteluihin osallistuu kustakin järjestöstä kaksi edustajaa. Ensimmäinen tarkastelu tapahtuu palkkatyöryhmän kokouksessa 13. maaliskuuta ja seuraava 16. huhtikuuta. Todennäköisesti on tarpeen neuvotella myös tällä välillä.

Tilastoaineistoa palkkauksesta

Palkkatyöryhmän kokouksessa käytiin läpi hallinnon tuottamaa tilastoaineistoa keskipalkoista ja tehtiin seuraavia havaintoja:

Henkilökohtaisen osan keskiarvon muutos vaativuustasoittain 2014-2017

(henkilökohtaisen osan ja kokemusosan summa maksuprosentin mukaan)

 • Missään vaativuustasossa ei ole hallitsematonta poikkeamaa. Tasolla 7 näkyy parhaiten kokemusosan poistuminen, eli että maksuprosentti v. 2017 on selvästi aikaisempia vuosia korkeampi
 • Taulukko näyttää suunnan palkanmaksun kehityksestä

Keskipalkkojen muutos vaativuustasoittain 2014-2017

 • Palkkakehitys on ollut maltillista johtuen yleisestä maltillisesta palkkapolitiikasta
 • Vuonna 2018 tuleva yleiskorotus (1%) ja virastoerä (0,6%) tulevat näkymään palkkakehityksessä piikkinä

Vaativuustasolla työskentelevien määrät sukupuolittain 2014-2017

 • Taulukoista erottuvat tasot 10 ja 13, joilla työskentelee huomattavasti enemmän miehiä. Tasolla 10 ovat esim. vuoroesimiehet ja tasolla 13 tutkinnanjohtajia ja liikkuvien ryhmien esimiehet.

Vaativuustasolla 9-13 työskentelevien määrät sukupuolittain 13.2.2018

 • jaksotyössä tasolla 9-13 työskentelee huomattavasti enemmän miehiä kuin naisia
 • virastotyössä tasolla 9-13 työskentelee huomattavasti enemmän naisia kuin miehiä
  • asiassa ei ole ongelmaa niin kauan, kuin kyseessä on vapaaehtoinen valinta, eli että naiset haluavat tehdä päivätyötä ja virastotyöaikaa
 • viikkotyötä tekee alle 20 henkilöä operatiivisessa työssä lähinnä Helsingin Vuosaaren tavarantarkastustehtävissä, eli työssä, jota tehdään arkisin. Viikkotyö on työaikamuoto, josta pyritään kokonaan eroon.
Muut asiat

Henkilöstöpäällikkö ehdotti, että tehtäväluettelon tehtävät pitäisi käydä läpi ja päivittää se ennen kesää. Luettelossa on tehtäviä, jotka ovat jo poistuneet (matkaryhmä, työaika-asiantuntija) tai poistuvat kesäkuussa (nettineuvonnan tuki).

 

Puheenjohtajien neuvottelu

Palkkatyöryhmän kokouksen jälkeen pidettiin erillinen yt-kokous järjestöjen puheenjohtajien ja hallinnon kesken. Aiheena oli ves-neuvottelujen aloittaminen. Työnantaja odottaa tarkempia ohjeita neuvotteluista Työmarkkinalaitokselta. Yhteisesti todettiin, että on kulunut pitkä aika siitä, kun edellisen kerran jaossa oli virastoeriä (paikallisia eriä) ja että monet kokeneet neuvottelijat ovat jo siirtyneet eläkkeelle. Syntynyt neuvottelutulos antaa mahdollisuuden sopia molemmat virastoerät yhtä aikaa, vaikka ne maksetaankin sopimuksen mukaisesti 2018 ja 2019. Virastoerien vaikutus palkkaukseen on yhteensä 1,35%, joten niiden kohdentamisesta voi olla odotettavissa erilaisia mielipiteitä.

Muina asioina Tullin Akavalaisten edustaja toi esiin jäsenistöltä tulleen huolestuneen viestin siitä, että kaikki viime aikoina hakuun tulleet asiantuntijoiden tehtävärekrytoinnit on kohdennettu Helsinkiin, eikä muualla Suomessa työskentelevillä ole mahdollisuutta hakea ko. tehtäviä ja siten urakehitykseen. Tullivirkamiesliiton edustaja oli samaa mieltä ja totesi, että tämä sotii sen periaatteen kanssa, että etenkin asiantuntijatehtäviä on mahdollista tehdä etänä ja että monet ovatkin etätöissä jopa 3 päivää viikossa. Hallinto-osaston johtaja totesi tähän, että työantaja haluaa ilman muuta työn tekemiseen joustavuutta, joista etätyö on yksi keino. Joustavuus myös helpottaa rekrytointia silloin, kun eletään korkeasuhdannetta ja osaavaa henkilöstöä ei saada palkatuksi pääkaupunkiseudulle.

 

Muutos Tallinnan huoneiston vuokra-aikatauluun 1.3. lähtien

Jäsenistöltä tulleen toiveen mukaisesti päätettiin muuttaa Tallinnan huoneisto vuokra-aikataulua siten, että huoneisto on luovutettava klo 22:00 ja vastaavasti huoneistoon saa mennä klo 22:01. Aikaisemmin vaihto tapahtui keskiyöllä, mutta laivojen aikataulujen mukaisesti on järkevämpää, että vaihto tapahtuu aikaisemmin.

Vuokrahinnat pysyvät ennallaan. Tullivirkamiesliiton jäsenen vuokrahinta on 60 euroa/vrk riippumatta henkilömäärästä, Touko-elokuussa otetaan vain TVML:n omien jäsenten varauksia ja muina aikoina TMVL:n omilla jäsenillä on etuoikeus varauksiin. Ammattiliitto AVAn jäsenille vuokraushinta on 90 euroa/vrk riippumatta henkilömäärästä.

 

Kansainväliset asiat

Seuraava Cesin hallituksen kokous pidetään 15. kesäkuuta Brysselissä. Tanskan erottua CESIn jäsenyydestä Suomi on mukana ainoana Pohjoismaana, mutta kesäkuun kokouksessa tehtäneen esitys niistä Pohjoismaista, jotka pyrkivät jäseniksi.

NTO:n kokous pidetään Tanskassa Århusissa 24.-25. syyskuuta.

 

TVML:n liittohallituksen seuraavat kokoukset

15.3., 9.-11.4. (keväseminaari), 8.5. (varapäivä) ja liittokokous 24.-25.5.2018.

 

Tullivirkamiesliiton jäsenyhdistysten vuosikokousten ajankohdat:

27.1. Lapin Tullivirkamiehet (Helsinki)

17.2. Lahden Seudun Tullivirkamiehet (Tallinna)

3.3. Pohjan Tullivirkamiehet (Oulu)

8.3. Pohjanmaan Tullivirkamiesyhdistys (Vaasa)

14.3. Tullitarkastajayhdistys (Kouvola)

15.3. Helsingin Tullivirkamiesyhdistys (Helsinki)

16.3. Satakunnan Tullivirkailijat (Pori)

19.3. Sisä-Suomen Tullivirkamiesyhdistys (Tampere)

22.3. TVML Eläkeläiset (Helsinki)

23.3. Itä-Suomen Tullivirkamiesyhdistys (Kotka)

27.3. Lounais-Suomen Tullivirkamiesyhdistys (Turku).

Tiedustelut:
Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739