Liittohallituksen kokous 30.1.2018 - Tiedote 3/2018

Julkisen sektorin neuvottelutilanne

Tullivirkamiesliiton hallituksen kokousajankohtana 30. tammikuuta Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n neuvottelut näyttivät olevan umpikujassa osapuolten hyvin erilaisten näkemysten takia. Niin kävikin, että seuraavana päivänä yli 200 000:ta JUKOn edustamaa työntekijää siirtyi sopimuksettomaan tilaan, kun kunta-alan, kirkon, valtion, yliopistojen ja Työterveyslaitoksen sopimukset päättyivät 31.1. keskiyöllä. 

Valtion neuvottelut tiivistyivät 1. helmikuun mennessä, kun auki olevien asioiden määrä vähentyi merkittävästi. Työnantajalla ja palkansaajapuolella on kuitenkin edelleen eri näkemys sopimuksen korotuksista, määrästä ja muodosta. Neuvotteluosapuolet sopivat kahden päivän tauosta, jonka aikana yritetään puolin ja toisin löytää sellaisia ratkaisumalleja, joiden avulla sopimus saataisi valmiiksi sunnuntaina 4. helmikuuta.

Tullin palkkatyöryhmä 25.1.2018

Tullin hallinnon edustajat totesivat helpottuneina, että kohentuneen määräraha-tilanteen ansiosta voidaan vuosien tauon jälkeen rekrytoida uutta henkilöstöä korvaamaan eläköitymisestä johtuvaa poistumaa ja myös kokonaan uusiin tehtäviin. Jo maalis-huhtikuun aikana Tulliin tulee uutta väkeä. Rekrytointipäätökset voidaan tehdä nyt osastokohtaisesti. Kuluvan vuoden htv-luku noin 1860.

Henkilöstöpäällikkö on osallistunut toimipaikkojen johtoryhmien kokouksiin, joissa on käyty läpi tulos- ja kehityskeskustelujen henkilökohtaisten arviointien pisteytyksiä. Aikaisimmissa palkkatyöryhmän kokouksissa on todettu, että etenkin toimipaikka-osastolla on noudatettu muita tiukempaa heko-osan pisteytyspolitiikkaa. Tilanteen tasapainottamiseksi hallinto on työstänyt tulevia keskusteluja varten palkkaus-järjestelmän hengen mukaisen tulos- ja kehityskeskusteluohjeen esimiehille.

Tietyt pilottiryhmät ovat käyneet läpi uudentyyppiset, kaksivaiheiset osaamis- ja kehityskeskustelut (OK), sekä tulos- ja tavoitekeskustelut (TUTA). Kummassakin keskustelussa on sekä pakolliset, että vapaavalintaiset osiot. Saatujen kokemusten perusteella lomakepohjia ja kysymyksiä vielä hiotaan, minkä jälkeen on tarkoitus ottaa kaksivaiheiset keskustelut käyttöön koko henkilöstössä.

Tulliliitto esitti nimitysasioiden tuomista takaisin yt-toimikuntiin, mistä luovuttiin muutama vuosi sitten. Hallinnon edustajat muistuttivat, että yt-menettelystä luovuttiin nimenomaan VM:n suosituksesta, sillä muissakaan valtion virastoissa ei nimitysasioita tuoda yt-käsittelyyn. Tuolloin myös järjestöjen edustajat hyväksyivät uuden käytännön. Nimitysmuistioiden sisällön laatuun ja yhdenmukaisuuteen on tuosta lähtien panostettu, mutta yhä vielä ne ovat hyvin eritasoisia riippuen laatijasta. Laadun merkitys tulee entisestään korostumaan siinä vaiheessa, kun valtion virkamieslakiin tulossa oleva muutos oikeudesta valittaa myös nimityksistä astuu voimaan. Lain piti tulla voimaan 1.1.2018, mutta sen käsittely on viivästynyt. Todennäköisesti uuden lain mukaan vakinaiseen virkaan nimitetyllä virkamiehellä on mahdollista saada korvausta väärin perustein tehdystä nimityksestä, mutta itse nimitystä päätös ei kumoa. Hallinto muistutti myös, että vain allekirjoitettu nimitysmuistio on virallinen.

Liiton nettisivut uusitaan

Liiton nettisivut tullaan siirtämään uudelle alustalle, sillä nykyinen tekniikka on työläs ylläpidettävä ja altis haittaohjelmille. Liitto käy läpi tarjouksia ja päättää sivujen toimittajasta lähiaikoina. Uudessa ympäristössä sivujen ulkonäkö tulee muuttumaan.

Liiton lakimiespalvelut

Liitto ostaa neuvontapalveluja uudelta lakitoimistolta. Suurin tarve liitolla on saada neuvontapalvelua virkamieslain ja muiden lakien tulkinnoissa ja soveltamisessa, mutta myös erimielisyysasioiden ratkaisuun voidaan käyttää lakimiespalveluita. Yhteyden lakitoimistoon ottaa liitossa ainoastaan pääluottamusmies tai puheenjohtaja. Yksittäinen jäsen ei koskaan ota yhteyttä liiton käyttämään lakitoimistoon, vaan hän ottaa tulkinta- tai riita-asiassa aina ensin yhteyttä oman alueensa luottamusmieheen, joka vie asian tarvittaessa edelleen alueluottamusmiehelle. Jos asiassa ei päästä yksimielisyyteen, edetään virkaehtosopimuksen mukaisesti keskustason neuvotteluihin, eli alueluottamusmies vie asian pääluottamusmiehelle ja tämä harkintansa mukaan liittohallitukselle, joka kuultuaan JUKOn lakimiestä päättää asian eteenpäin viemisestä.

Tullin lomatukisäätiön hallitus

Tullivirkamiesliiton varsinainen edustaja lomatukisäätiön hallituksessa kaudella 2018-2021 on Rainer Lindholm ja varalla on Pekka Kolehmainen.

Kansainväliset asiat

Rainer Lindholm osallistui Cesin hallituksen kokoukseen 15. joulukuuta Brysselissä. Kokousmuistio on toimitettu liittohallitukselle.

NTO:n kokous pidetään Tanskassa 24.-25. syyskuuta.

TVML:n liittohallituksen seuraavat kokoukset

19.2., 15.3., 9.-11.4. (laajennetun liittohallituksen seminaari), 8.5. (varapäivä), liittokokous Turussa 24.-25.5.

Tullivirkamiesliiton jäsenyhdistysten vuosikokoukset

Seuraavat yhdistykset ovat jo päättäneet yhdistystensä vuosikokousten ajankohdat:

 27.2. Lapin Tullivirkamiesyhdistys, 17.2. Lahden Seudun Tullivirkamiehet, 8.3. Pohjanmaan Tullivirkamiesyhdistys, 15.3. Helsingin Tullivirkamiesyhdistys, 16.3. Satakunnan Tullivirkailijat, 19.3. Sisä-Suomen Tullivirkamiesyhdistys, 23.3. Itä-Suomen Tullivirkamiesyhdistys ja 27.2. Lounais-Suomen Tullivirkamiesyhdistys.

Tiedustelut:
Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739