Liittohallituksen kevätseminaari - Tiedote 7/2018

Tullivirkamiesliiton laajennettu liittohallitus kokoontui vuosittaiseen seminaariinsa käsittelemään liittokokous- ja muita ajankohtaisia asioita Viking Gabriellalla Helsinki-Tukholma reitillä 9.-11. huhtikuuta 2018.

 VES-sopimus ja virastoerän kohdentaminen

Järjestöt ovat aloittaneet työnantajaosapuolen kanssa neuvottelut kesäkuussa voimaan tulevan virastoerän kohdentamiseksi. Valtion sopimusratkaisu tehtiin ajalle 1.2.2018 – 31.3.2020 ja siitä on kerrottu tarkemmin Tullivirkamiesliiton tiedotteessa 6/2018, 20.2.2018. Sopimus käsittää huhtikuun alusta vuosina 2018 ja 2019 maksuun tulevat yleiskorotukset, tammikuussa 2019 maksuun tulevan tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän, sekä virastoissa erikseen neuvoteltavat, 1.6.2018 ja 1.4.2019 voimaan tulevat kaksi paikallista erää, joista nyt siis on käynnistetty VES-neuvottelut.

Tullivirkamiesliitosta VES-neuvotteluihin osallistuvat puheenjohtaja Jari Nieminen ja varapuheenjohtaja Ulla Vehviläinen. Nyt käynnissä olevissa neuvotteluissa on mahdollista sopia molempien virastoerien kohdentamisesta erikseen, tai yhdistää erät ja ottaa ne käyttöön yhtä aikaa laskennallisena aikana, jos niin yhteisesti halutaan. Tullin budjetissa 0,6 prosentin virastoerä tarkoittaa 40 000 euroa kuukaudessa ja 0,7 prosentin virastoerä 50 000 euroa kuukaudessa, eli yhteensä vuodessa 1,1 miljoonaa euroa.

Tullin VES-neuvottelut alkoivat 6. huhtikuuta ja osapuolet toivat esille erilaisia, vielä tarkemmin määrittämättömiä ehdotuksia. Ehdotukset vaihtelivat tiettyjen tasojen vääristymien korjaamisesta tiettyjen tasojen yhdistämiseen, tai tiettyjen tasojen henkipisteiden korottamiseen, ja jopa pääkaupunkilisän käyttöönottoa väläyteltiin. Neuvotteluissa sekä työnantaja että TVML esittelivät tuottamiaan tilastoja; työnantaja mm. eri vaativuustasojen henkilömääristä.

Tullivirkamiesliiton seminaari kävi läpi puheenjohtaja Niemisen tuottamaa tilastoaineistoa ja päätyi pitkän keskustelun jälkeen tekemään aineiston pohjalta oman ehdotuksensa 0,6 % virastoerän (2018) kohdentamiseksi. Esityksessä kaikki saisivat palkankorotuksen ja perustaulukossa olevat selkeät vääristymät tasoilla 8 ja 10 hieman korjaantuisivat (ei tosin kokonaan). Vuoden 2019 virastoerän osalta TVML on valmis kuulemaan muiden esityksiä ja tekemään omansa. Tullivirkamiesliiton näkemys on, että vuosien 2018 ja 2019 virastoerät pitäisi neuvotella erikseen.

Uudet virka- ja työehdot 2018-2020

Toistaiseksi valtion uuden sopimuskauden virka- ja työehdot on koottu myös kirjan muotoon, vaikka ne ovatkin saatavilla mm. VM:n sivuilta sähköisessä muodossa. Mikäli ves-sopimukset 2018-2020 julkaistaan kirjana, liitto tilaa kirjat varsinaisille luottamusmiehille, sillä työnantaja ei ole enää kustantanut kirjaa.

Liiton jäsenmaksupalautus yhdistyksille

Muutamat yhdistykset olivat lähettäneet liittohallituksen seminaarin käsiteltäväksi vaihtoehtoisia malleja liiton jäsenyhdistyksilleen maksaman jäsenmaksupalautteen muuttamiseksi. Taustalla tässä on se seikka, että hyvin pienille yhdistyksille maksetaan suhteessa paljon suurempi palautus kuin keskisuurille ja isoille yhdistyksille. Myös eläkeläisjäsenyys puhutti, sillä joillain yhdistyksillä on useita eläkeläisiä jäseninään, kun taas toiset yhdistykset ovat opastaneet eläkkeelle siirtyviä jäseniään liittymään TVML Eläkeläiset ry:n jäseniksi, jolloin he maksavat erityisjäsenmaksua ja saavat sitä vastaan jäsenetuja, mm. liiton matkavakuutuksen 70-vuotiaaksi, sekä oikeuden käyttää liiton lomapaikkoja jäsenhintaan. Jos eläkkeelle siirtyvä jää yhdistyksen jäseneksi, hänellä on em. etujen lisäksi samat oikeudet kuin työssä olevilla jäsenilläkin, eli hän on oikeutettu osallistumaan yhdistyksen järjestämiin virkistystilaisuuksiin ja –matkoihin jäsenhinnalla ja lisäksi hän voi toimia yhdistyksen hallituksessa täysivaltaisena jäsenenä. Kun olet jäämässä eläkkeelle, tiedustele oman yhdistyksesi puheenjohtajalta tai sihteeriltä, voitko jäädä yhdistyksen jäseneksi ja saada sitä kautta kaikki jäsenedut aina 70-vuotiaaksi asti. Liiton sääntöjen mukaisesti jäsen voi kuulua vain yhteen yhdistykseen. Joka tapauksessa jo pelkästään matkavakuutuksen takia kannattaa olla TVML Eläkeläiset ry:n jäsen!

Liittohallituksen seminaari vahvisti jäsenyhdistyksille uudet jäsenmaksupalautukset.

Liiton sääntöjen muutos

Tullivirkamiesliiton hallitus hyväksyi liiton sääntöjen muutokset viime vuoden marraskuun kokouksessaan ja ne lähetettiin ennakkotarkastettaviksi patentti- ja rekisterihallitukselle, joka on nyt hyväksynyt muutetut säännöt. Säännöt käsitellään Tullivirkamiesliiton liittokokouksessa Turussa 24.-25. toukokuuta. Tärkein muutos on liiton puheenjohtajan ja hallituksen toimikauden pidentäminen 3-vuotiseksi. Sääntöihin on myös lisätty nimenkirjoitusoikeus liiton pääluottamusmiehelle, sillä hän on mukana useissa virkaehtosopimukseen liittyvissä neuvotteluissa ja päätöksenteossa. Sääntöjenmuutos käsitellään liittokokouksessa ennen liiton puheenjohtajan ja liittohallitusten jäsenten valintaa ja jos säännöt hyväksytään, seuraava puheenjohtaja ja liittohallitus valitaan 3 vuodeksi.

Yksi jäsenyhdistys oli esittänyt liittohallituksen jäsenmäärän kasvattamista siten, että kaikille jäsenyhdistyksille olisi tullut hallituspaikka. Liittohallitus ei kannattanut ehdotusta, mutta esityksen yhdistys voi niin halutessaan viedä esityksen vielä liittokokouksen päätettäväksi.

TVML:n liittokokouksessa Turussa 24.-25.5.2018 käsiteltäviä asioita

Liittokokouksessa valitaan sääntömuutoskäsittelyn takia poikkeuksellisesti kolme valiokuntaa. Yleisvaliokunnan sekä aloite- ja vaalivaliokunnan lisäksi valitaan sääntöjenmuutosvaliokunta, johon kaikki yhdistykset saavat valita edustajansa. Sääntöjen muutoksesta päätetään ennen kuin muut valiokunnat kokoontuvat.

Tullivirkamiesliitolle oli määräaikaan 31.3.2018 mennessä jätetty kuusi aloitetta. Aloitteet on listattu lähettämisjärjestyksessä. Liittohallituksen kanta aloitteiden eteenpäin viemisestä seuraavasti:

Aloite 1: sääntömuutos: liiton nimen muuttaminen: Liittohallitus esittää, että nimeä ei muuteta. Liittokokous ratkaisee asian.

Aloite 2: yövuorolisän korottaminen jaksotyössä: Liittohallitus ei vie aloitetta eteenpäin, sillä laskelma ja aloite perustui virheelliseen lähtötietoon.

Aloite 3: keskeytyspäivän pituuden muuttaminen: Liittohallitus on jo aikaisemmin ottanut esityksen ves-tavoitteeksi ja vie sitä eteenpäin.

Aloite 4: merkkipäivät ja lähiomaisiin liittyvät poissaolot: Liittohallitus on jo aikaisemmin ottanut esityksen ves-tavoitteeksi ja vie sitä eteenpäin.

Aloite 5: valvonnan palkkatason korottaminen: esitys viedään palkkatyöryhmälle, jolla on ratkaisuvalta asiassa.

Aloite 6: liikkuvan valvonnan voimankäyttövälineet: esitys viedään valvontaosastolle, jolla on ratkaisuvalta asiassa.

Spaken työryhmä

Ulkomaankauppa- ja verotusosasto on asettanut työryhmän selvittämään Sähköisen palvelukeskuksen, Spaken, töiden siirtämistä osittain itärajan toimipaikoille. Työryhmän on määrä laatia aikataulutettu suunnitelma sekä arvioida työn siirron hyödyt ja haitat 30.5. mennessä. Tullivirkamiesliiton ja Tullin Akavalaisen yhdistyksen varsinainen jäsen työryhmässä on Anita Vilkki.

Tietoturva-asetuksen vaikutus yhdistysrekisteriin

25.5.2018 tulee voimaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus, joka vaikuttaa myös Suomen lainsäädäntöön. Yhdistykset ja liitto ovat molemmat rekisterin pitäjiä, joten myös yhdistysten pitää ottaa tietosuoja-asetus huomioon. On kartoitettava mm. mitä tietoja rekisterissä on, ketkä rekisteriä käyttävät, miten tiedot on suojattu, miten tiedot siirretään ja mihin niitä käytetään. Jäsentiedot voidaan säilyttää 10 vuotta, mikäli osoitetaan tarve niiden säilyttämiselle. Jäsentietoja kysellään mm. ansiomerkkejä, historiikkeja ja muita henkilökuvia varten.

TVML-tiedotteet ja muut sähköpostit jäsenille lähetetään jatkossa siten, että vastaanottajat laitetaan piilovastaanottajat-kenttään. Siten muut vastaanottajat eivät näy sähköpostin saajalle. Sähköpostit voi otsikoida esim. kaikille jäsenille, liittohallitukselle jne., jotta sähköpostin vastaanottaja voi päätellä, että viesti on mennyt kaikille niille, joille sen pitää mennä.

Kalenterit

Liitto kustansi vuonna 2018 kalenterit kaikille jäsenille. Yhä useampi on siirtynyt sähköisen kalenterin käyttäjäksi, mutta varsinkin vuorotyötä tekevät tuntuvat pitävän enemmän perinteisestä kalenterista. Koska kalenterin painattaminen on verrattain iso kustannuserä liitolle, päätettiin, että jäsenistölle tehdään Webropol-kysely ja jos jäsen vastaa kyselyyn haluavansa vuoden 2019 kalenterin, hän saa sen.

Etätyö ja työhuonevähennys

Keskusteltiin etätyön tekemisestä ja vuonna 2016 uusitusta etätyöohjeesta, joka mahdollistaa joustavammin etätyön tekemisen. Henkilöstöhallintokin kannustaa henkilöstöä etätyömahdollisuuksien hyödyntämiseen ja monet ovatkin alkaneet tehdä etätyötä säännöllisesti. Harva kuitenkin on tietoinen, siitä että kotona etätyötä tekevä verovelvollinen voi tehdä verotuksessaan työhuonevähennyksen. Vähennyksen määrä riippuu näissä tilanteissa kotona tehtyjen työpäivien määrästä. Kannattaa siis tutustua Verohallinnon asiasta antamiin ohjeisiin Veron nettisivuilla!

TVML:n liittohallituksen seuraavat kokoukset
  • 8. toukokuuta

  • 24.-25. toukokuuta liittokokous Turussa

Tiedustelut: Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739