Liittohallituksen kokous 12.6.2018 - Tiedote 12/2018

Liikunta- ja kulttuurietu - ePassi

Olethan muistanut hyödyntää työnantajan tarjoaman liikunta- ja kulttuuriedunSivun kuva? Jos et vielä ole tehnyt niin, voit käyttää etusi esimerkiksi useissa kesätapahtumissa. Henkilökohtaisen edun verovapaa arvo on 50 euroa vuodessa ja sen voi käyttää sopimustoimittajan ePassin liikunta- ja kulttuuripalveluja tarjoavien sopimuskumppanien toimipisteissä. Tullin Intrasta löydät tarkemmat tiedot edusta ja ePassista.

Valvontaosaston kuulumiset

Ennen kokouksen alkua valvontajohtaja Mikko Grönberg kertoi Tullivirkamiesliiton kutsumana osastonsa kuulumiset. Osastolla on käynnissä mittavia tietojärjestelmähankkeita, jotka valmistuttuaan tuovat Tulliin aivan uudenlaista tekniikkaa ja jotka samalla edellyttävät käyttäjiltä uutta osaamista ja valmiutta käyttää laitteita. Valvontatoimessa hyödynnetään tulevaisuudessa myös tekoälyä, jonka pilotoinnissa on saavutettu lupaavia tuloksia.

Valvontahenkilöstön työturvallisuuden parantamiseen on panostettu monella eri tavalla ja johtamista on kehitetty mm. ottamalla käyttöön operatiivinen esimieskoulutus, jonka kaikki esimiehet suorittavat. Tärkeänä osana työturvallisuutta on henkilökohtainen kunnossapitovelvoite, johon on koettu tarvetta myös muissa kuin Riton tehtävissä. Erilaisiin uhkiin varaudutaan uusilla välineillä ja lisäämällä viranomaisyhteistyötä.

VES-virastoerän kohdentaminen

Tullissa saavutettiin määräaikaan 15.5. mennessä työnantajan ja henkilöjärjestöjen kesken neuvottelutulos virkaehtosopimukseen liittyvän virastoerän kohdentamisesta. Kesäkuussa 2018 voimaan tulleella ensimmäisellä 0,6 prosentin virastoerällä korjattiiin mm. tiettyjen tehtävien palkkakuoppia ja kohdennettiin jokaiselle vaativuustasolle pieni euromääräinen korotus. Ensimmäisen virastoerän korotukset maksetaan heinäkuun palkkauksen yhteydessä. Työnantajaosapuoli ja yksi henkilöjärjestö olisivat halunneet, että nyt päättyneellä neuvottelukierroksella olisi jaettu myös 1.4.2019 voimaan tuleva toinen, 0,75 prosentin virastoerä, mutta lopulta sovittiin, että toisen erän jakoperusteista neuvotellaan erikseen.

Hallinnon ja liittojen puheenjohtajien yt-kokous 7.6.2018

Kokouksessa käytiin läpi Spake-työryhmän raporttia. Työryhmä käsitteli tehtävää viidessä kokouksessa. Toimipaikkojen nykytilanteen kartoittamiseksi toteutettiin myös tutustumiskäynnit Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran tulleihin 8.-12.5.2018 sekä Kotkan tulliin 16.5.2018. Lisäksi itärajan toimipaikoille tehtiin kyselytutkimus valmiuksista ottaa vastaan Spaken tehtäviä. Tiettyjä Spaken tehtäviä on tarkoitus siirtää itärajan tullitoimipaikoille, sillä Spaken nykyisistä toimipaikoista etenkin Helsingissä ja Turussa jää lähivuosina paljon henkilöitä eläkkeelle ja eläköitymistä korvataan vain osittain ja harkitusti. Työryhmä esittää, että Spaken tehtäviä siirretään Vaalimaalle perustettavaan toimipisteeseen ja tehtäviä voidaan jatkossa tehdä myös työntekijän fyysisen toimipisteen sijaitessa muulla itäisen alueen toimipaikalla.

Yt-kokouksessa nostettiin esiin Kotka, josta asiakaspalvelu mahdollisesti loppuu 1.4.2019 sekä Tornio, jossa on koettu huolta Spaken toimipisteen puolesta. Keskustelua herätti myös itään siirrettävien tehtävien palkkaus. Itään on tarkoitus laittaa elokuussa hakuun 5-6 käsittelijän ja yhden esimiehen tehtävät, joihin valitut aloittavat perehtymisen Spaken sanomakäsittelyn tehtäviin syksyn 2018 aikana. Uuden toimintamallin suunnitellaan alkavan jo 1. joulukuuta 2018.

Tullijohdon neuvottelupäivät 22.-24.5.2018 M/S Viking Mariella

Tullivirkamiesliiton liittokokouksen takia puheenjohtaja Jari Nieminen osallistui vain kahteen ensimmäiseen kokouspäivään. Nieminen kuvaili päivien tunnelmaa mukavaksi ja leppoisaksi. Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen avasi päivät toteamalla, että Tulli on saavuttanut sille asetetut tulostavoitteet. Huolta aiheuttaa sairauspoissaolot, jotka ovat kasvaneet. Näissäkin luvuissa on suuria eroja eri toimipaikkojen välillä ja niiden syyt on saatava selville, jotta tilanne saadaan paranemaan. Pienissä toimipaikoissa on niin ohut miehitys, että sairauspoissaoloihin ei yksinkertaisesti ole varaa. VM-Baro kyselyssä Tullin tulokset ovat edellisestä kyselystä hieman parantuneet, mutta ne ovat yhä alle valtion keskiarvon.

Neuvottelupäivillä kuultiin mm. seuraavat eri asiantuntijoiden esitykset: ”Winds from the digital Banking & Insurance world”, ”Toiminnan kehittäminen EFQM-mallin avulla”, ”Ajankohtaista EU:sta ja Venäjältä”, sekä Ruotsin Tullin ajankohtaiskatsaus.

Tullin esimiesten ajankohtaispäivä 5.6.2018

Jari Nieminen osallistui liiton edustajana päiville, joissa käsiteltiin osittain samoja asioita kuin tullijohdon neuvottelupäivilläkin. Pääjohtaja totesi omassa avauspuheenvuorossaan, että esimiesten on kuunneltava alaisia. Lisäksi pääjohtaja kannusti kaikkia tullilaisia innovoimaan ja tuomaan esille omaan työhön liittyviä kehitysehdotuksia. VM Baro kyselytutkimuksista Tullin sisäinen tarkastaja totesi, että häirintään on aina esimiesten puututtava. TVML:n pääluottamusmies kommentoi liittohallituksen kokouksessa, että jos todella halutaan puuttua häirintätapauksiin, niitä selvittämässä pitäisi olla joku ulkopuolinen taho. Varsinkin, jos häiritsijä on esimiesasemassa, kynnys tapauksen viemiseksi eteenpäin on usein liian korkea.

JUKOn valtion luottamusmiespäivät M/S Viking Mariella 30.5.-1.6.2018

Jari Nieminen ja Ulla Vehviläinen osallistuivat Tullivirkamiesliiton edustajana luottamusmiespäiville ja Esa Alm, Tiina Aalto ja Pirjo Nyberg Tullin Akavalaisen ryhmittymän edustajina. Koulutuspäivien ohjelma käsitti mm. neuvottelutaitoa, vaikuttamista, vuorovaikutusta, uutta ves-sopimusta ja neuvottelukierroksen arviointia, sekä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. Lisäksi kuultiin selostus muutamasta kesken olevasta luottamusmiestapauksesta.

Keskusjärjestöasiat
AVAn hallitus

Ammattiliitto AVAn hallitus ei ole kokoontunut, mutta Verovirkailijain Liiton, Tullivirka-miesliiton ja Ulkoasiainhallinnon Virkailijayhdistyksen puheenjohtajat ovat tavanneet ja keskustelleet AVAn tulevaisuudesta ja kehittämisestä sekä suunnitelleet tulevaisuusseminaaria. Seminaari järjestetään 22. - 24. elokuuta Berliinissä ja siihen osallistuvat AVAn puheenjohtaja ja hallitus sekä Anna Merikari sihteerinä. Suunnitelmissa on lisäksi käynti Saksan suurlähetystössä ja Saksan ammattiyhdistystoimijoiden tapaaminen.

JUKOn liittokokous

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn liittokokous järjestettiin 28. touko-kuuta. Nopeasti läpi viedyssä kokouksessa kuultiin JUKOn hallituksen ajankohtaiskatsaus ja puheenjohtaja Olli Luukkasen esitys mm. palkan ostovoiman kehityksestä ja säännöllisen työajan ansioiden muutoksesta.

Kansainväliset asiat

Seuraava Cesin hallituksen kokous on 15. kesäkuuta Brysselissä. Tullivirkamiesliiton edustaja ei osallistu kokoukseen.

NTO:n kokoukseen Tanskassa Århusissa 24. - 25. syyskuuta osallistuvat Rainer Lindholm ja Jari Nieminen.

TVML:n liittohallituksen seuraavat kokoukset
  • 6. syyskuuta 2018
  • 2. lokakuuta 2018
  • 8. marraskuuta 2018
  • 13. joulukuuta 2018
TVML:n yhteistoimintapäivät

Yt-päivä pidetään Helsingissä yksipäiväisenä joko 19. tai 20. marraskuuta 2018.

TVML:n liittokokous 2019

Toimintasuunnitelman mukaisesti ensi vuoden liittokokous järjestetään yksipäiväisenä, sillä kokous ei ole vaalikokous. Liittokokouksen ajankohdaksi on alustavasti sovittu 25. toukokuuta 2019 ja kokouspaikka on Helsingissä.

Tullivirkamiesliiton toimihenkilöiden kesälomat
  • puheenjohtaja Jari Nieminen 9. heinäkuuta – 29. heinäkuuta
  • varapuheenjohtaja Ulla Vehviläinen 19.-24. kesäkuuta ja 16. heinäkuuta - 12. elokuuta
  • sihteeri Liisa Kangassalo 15.-24. kesäkuuta ja 30.heinäkuuta - 26. elokuuta
  • pääluottamusmies Kari Lehtinen 9. heinäkuuta – 5. elokuuta
  • lomapaikkavastaava Leena Lehto 2.-29. heinäkuuta (Liisa Kangassalo tuuraa)

 

Työttömyyskassa JATTK:n kesäaika

Työttömyyskassan puhelinpalvelu toimii kesäaikana tiistaisin ja torstaisin klo 9.00 - 11.30.

 

Tiedustelut:
Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739