Liittohallituksen kevätseminaari 8.-10.4.2018 - Tiedote 4/2019

Tullivirkamiesliiton laajennettu liittohallitus kokoontui kevätseminaariin Viking Gabriella laivalla 8.-10. huhtikuuta 2019. Laajennettu liittohallitus koostuu varsinaisen hallituspaikan omaavien yhdistysten edustajien lisäksi myös niiden yhdistysten edustajista, joilla ei ole varsinaista hallituspaikkaa.

 

Liittokokousasiat

Seminaarin tärkein tehtävä on valmistella toukokuussa pidettävän liittokokouksen asiat. Tänä vuonna liittokokous järjestetään torstaina 23. toukokuuta Helsingissä ja ensimmäisen kerran yksipäiväisenä. Kokouspaikkana on Mandatum Lifen toimitila, Hietalahdenranta 9, Helsinki. Kutsut on lähetetty yhdistyksille 11.4. ja liittokokousmateriaali 12.4.

Koska liittokokous on yksipäiväinen, on tärkeää, että jokainen jäsenyhdistys tutustuu jaettuun materiaaliin ja evästää liittokokousedustajansa huolellisesti hyvissä ajoin ennen kokousta. Valiokuntiin osallistuvilla tulee olla etukäteen mietittynä mahdolliset kommentit ja muutosesitykset mielellään kirjallisesti. Myös kokouksen ohjelmaan ja kulkuohjeisiin on syytä tutustua etukäteen, koska kokouksen aikataulu on tiukka ja koska liikkuminen Mandatum Lifen tiloissa tapahtuu tarkkaan valvotusti.

 

Ves-asiat

Ves-virastoerän jakamista koskeva sopimus allekirjoitettiin Tullissa 6.3.2019. Neuvottelutulos koskee sopimuskaudelle 1.2.2018 - 31.3.2020 ajoittuvaa, toista virastoerää. Keskustason sopimuksen mukaan sopimusalakohtaisesti toteutetaan 0,75 %:n suuruinen virastoerä 1.4.2019 lukien. Tullissa virastoerän suuruus on tammikuun palkanmaksun perusteella 44 117 euroa. Lisäksi palkkoja korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,10 prosenttia, kuitenkin vähintään 24 euroa.

Sopimuksen mukaan Tullin vaativuustasokartalle sijoitettujen tehtävien vaativuustasoja tarkistetaan 1.4. lukien siten, että 0,14 % virastoerästä kohdennetaan uusien tehtävien avaamiseen tai nykyisten tehtävien siirtämisestä ylemmälle vaativuustasolle.

Sähköisessä palvelukeskuksessa korotukset kohdistuvat neljään eri tehtävänimikkeeseen, yhteensä 35 henkilölle. Lentotullissa postiliikenteen tullivalvonta- ja selvitystehtäviin avataan vaativuustason 8 laaja tullivalvonta- ja selvitystehtävä Tullialan perustutkinnon suorittaneille.  Lisäksi virastoerästä yhteensä 0,61 % kohdennetaan erisuuruisina vaativuustasoille 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 ja 19.

Tullivirkamiesliitto ja Tullin Akavalainen yhdistys kokevat onnistuneensa neuvotteluissa todella hyvin yhteisillä, huolellisesti valmistelluilla esityksillään. Neuvottelutuloksessa toteutuivat mm. Spaken korotusesitys, tiettyjen tasolla 7 olevien tehtävien korotusesitys, sekä tietyille, selvästi palkkakehityskäyrän alapuolella oleville vaativuustasoille kohdistuva muita suurempi korotus.

Tullin palkkatyöryhmän seuraavassa kokouksessa 7.5. käsitellään virastoeräneuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutukset vaativuustasoihin ja tehtäväluetteloon.

Palkkatiimin kokouksessa 4.4.2019 yksi tapaus ratkesi muutoksenhakijan eduksi, yksi muutoksenhaku hylättiin ja muihin avoinna oleviin tarvitaan lisätietoja. Kokouksessa kerrattiin myös palkkatiimin toimivalta. Tullivirkamiesliitolla ei aiemmin ole ollut varaedustajaa, joksi nyt nimettiin Kari Lehtinen.

Tullivirkamiesliiton aloitteet vuoden 2020 ves-kierrokselle on viety AVAsta eteenpäin JUKOon, jolta saatiin kiitosta hyvästä valmistelusta. Seminaarissa päätettiin yhteistoimintamallista, jolla Tullivirkamiesliitto lähtee ajamaan yhtä hyvin tärkeäksi katsomaansa aloitetta eteenpäin.

 

Keskusjärjestöasiat

Avan hallituksen kokous ja vuosikokous pidettiin 28.3.2019. Hallituksen kokouksessa valmisteltiin vuosikokousta, joka oli heti hallituksen kokouksen jälkeen. Vuosikokouksessa mm. vahvistettiin AVAn uudet säännöt, joiden mukaan uusi jäsen voi olla joko yhteisöjäsen tai perustajajäsen, jos päätös on yksimielinen. Jari Nieminen valittiin hallituksen jäseneksi, Ulla Vehviläinen varajäseneksi ja Rainer Lindholm varatoiminnantarkastajaksi.

Avan hallituksen seminaari järjestetään Tukholmassa 3.-4.9.2019. Seminaarin aikana on tarkoitus tavata Ruotsin ammattiyhdistystoimijoita. 

 

Yt-asiat

Hallinnon ja järjestöjen puheenjohtajien tapaamiset järjestettiin 28.3. ja 4.4.2019.

Jari Nieminen osallistui Tullivirkamiesliiton edustajana tapaamisiin.

Henkilöstötilinpäätöksestä on havaittavissa, että vuonna 2018 sairauspoissaolot Tullissa olivat 12,4 työpäivää henkilötyövuotta kohden, eli ne kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 0,6 pv/ht. Lyhytaikaisia poissaoloja Tullissa oli kuitenkin vähemmän kuin valtionhallinnossa yleensä. Sairauspoissaoloista tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyi 27 %, mielenterveyteen 21 %, infektio- ja hengityselinsairauksiin 15 %, sekä tapaturmiin ja muihin vammoihin 10 %.

Hallinto on linjannut, ettei järjestöillä ole vastaisuudessa edustajaa materiaalihallinnon johtoryhmässä. Aiemmin edustus oli kuuden vuoden ajan Tulliliitolla, mutta nyt kun Tullivirkamiesliitto tahtoi tilalle oman edustajansa, käytäntöä muutettiin.

 

Luottamusasiat

Uuden luottamusmiesorganisaation suunnittelua on jatkettu yhdessä hallinnon ja järjestöjen kesken. Nykyinen luottamusmieskausi päättyy 30.9. Tullivirkamiesliiton tavoitteena on saada yhteinen päätoiminen luottamusmies Tullin Akavalaisen yhdistyksen kanssa.

Voimankäyttövälineiden käyttö ja siihen olennaisesti liittyvä ylläpitokoulutus valvontatehtävissä toimiville on noussut hankalaksi kysymykseksi työntekijöiden ikääntyessä. Asiaan yritetään löytää ratkaisua.

Kielitaitolisä
Hallinto on päättänyt, että norjan ja viron taidon todistamiseksi riittää ko. kielen opettajalta tai lehtorilta saatu todistus. Kielitaitolisää voidaan maksaa hakemuksesta sellaiselle virkamiehelle, jonka vaativuustaso on korkeintaan 13. Edellytyksenä kielitaitolisän maksamiselle on, että kyseisen vieraan kielen taidosta on huomattava etu virkatehtävien hoitamisessa ja että vierasta kieltä joutuu käyttämään jatkuvasti. Kielitaitolisää koskeva päivitetty ohje julkaistaan Tullin Intrassa.

 

Tullivirkamiesliiton jäsenyhdistysten toimihenkilöt

Liiton jäsenyhdistykset ovat pitäneet vuosikokouksensa ja valinneet puheenjohtajansa sekä hallituksensa seuraavalle toimikaudelle. Tiedot hallitusten toimihenkilöistä päivitetään liiton nettisivuille kohtaan Jäsenyys – Jäsenyhdistykset.

 

TVML:n liittohallituksen seuraavat kokoukset

 • 7.5.2019 (tarvittaessa)
 • 23.5.2019 Liittokokous, Helsinki
 • 12.6.2019
 • 15.8.2019
 • 18.9.2019
 • 15.10.2019
 • 15.11.2019
 • 10.12.2019

 


Tiedustelut

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

Edullinen henkivakuutus Tullivirkamiesliiton jäsenille - Tiedote 3/2019

Tänä vuonna vietetään suomalaisen henkivakuutusyhtiö Kalevan historian ensimmäisen henkivakuutuksen vuosipäivää. Kalevan ensimmäinen henkivakuutus kirjoitettiin yhtiön perustamisvuonna 145 vuotta sitten vuonna 1874. Suomessa toimi tuolloin muutama ulkomainen henkivakuutusyhtiö ja Kaleva oli ensimmäinen suomalainen.

Vakuutusyhtiö Kaleva toimii läheisessä yhteistyössä mm. Mandatum Henkivakuutus-osakeyhtiön ja If Vahinkovakuutus Oyj:n kanssa.

Kaleva on erikoistunut myymään henki- ja tapaturmavakuutuksia yhteistyösopimuksen kanssaan tehneiden ammatti- ja toimihenkilöjärjestöjen jäsenille. Yhtiön oman verkko-kaupan henkivakuutuskuntoon.fi lisäksi Kalevan Primus-tuotetta saa myös kaikista Ifin jakelukanavista. Ifin korvauspalvelu hoitaa kaiken Kalevan henki- ja tapaturmavakuu-tusten korvauspalvelun.

IF tarjoaa järjestöjäsenilleen erityisiä etuja, joita ei ole saatavilla vapailta markkinoilta. Tullivirkamiesliitto on solminut Ifin kanssa yhteisöjärjestösopimuksen, jonka perusteella Tullivirkamiesliiton jäsen ja hänen puolisonsa voi saada Primus-henkivakuutuksen jopa 60 % normaalia edullisemmin. Jäsenenä sinun kannattaakin käydä tutustumassa Tulli-virkamiesliiton kautta saamiisi vakuutusetuihin osoitteessa henkivakuutuskuntoon.fi ja www.if.fi/tvml


Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

Liittohallituksen kokous 15.2.2019 - Tiedote 2/2019

VES-asiat
Virastoerää koskevat neuvottelut 9.1.2019

Sopimuskaudelle 1.2.2018-31.3.2020 ajoittuvan, toista virastoerää koskevat neuvottelut käynnistyvät Tullissa 14.11.2018 ja ne jatkuvat tammikuun alusta lähtien kerran viikossa pidettävinä kokouksina työnantajan ja henkilöjärjestöjen edustajien kesken. Keskustason sopimuksen 7 §:n mukaan on sopimusalakohtaisesti toteutettavana 0,75 %:n suuruinen virastoerä 1.4.2019 lukien. Tullissa virastoerän suuruus on tammikuun palkanmaksun perusteella 44 117 euroa. Lisäksi palkkoja korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,10 prosenttia, kuitenkin vähintään 24 euroa.

Tavoitteena on, että helmikuun lopussa olisi yhteinen näkemys, joka vietäisiin Valtiovarainministeriöön hyväksyttäväksi ja sen jälkeen palkeisiin 15.3. mennessä. Näin menetellen selvittäisiin vain yhdellä taulukkokorouksella, koska sekä yleiskorotus että virastoerä olisivat molemmat valmiina 1.4.2019 ja ne voitaisiin laittaa maksuun yhtä aikaa.

Tullissa kullakin liitoilla on virastoerän jakamista koskevissa neuvotteluissa 2 edustajaa, Tullivirkamiesliitossa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Jos virastoerän jakamisesta ei saavuteta yksimielisyyttä, erä menee ns. perälautaan, eli se jaetaan tasan kaikkien työntekijöiden kesken.

Virastoerää koskevissa neuvotteluissa on kuultu järjestöjen ja työnantajan näkemyksiä erän kohdentamisesta ja tehty laskelmia korotusesityksistä. Tullivirkamiesliitolla ja Tullin Akavalaisella yhdistyksellä on ollut esittää useita yhteisiä laskelmia, samoin kuin työnantajalla, jonka esityksiä Tulliliitto on näyttänyt tukevan. Liiton laskelmissa on tällä hetkellä mukana Spaken korotusesitys, Postiliikennehoitajien tasokorotusesitys, tiettyjen tasolla 7 olevien tehtävien korotusesitys, sekä tietyille, selvästi palkkakehityskäyrän alapuolella oleville vaativuustasoille kohdistuva muita suurempi korotus.

Työnantajan sekä Tullivirkamiesliiton ja Tullin Akavalaisen yhdistyksen näkemykset ovat neuvottelujen edetessä lähentyneet ja ratkaisua etsitään seuraavan kerran 22.2. pidettävässä kokouksessa.

 
Yt-asiat
Hallinnon ja järjestöjen puheenjohtajien tapaamiset 17.1.2019, 6.2.2019. ja 13.2.2019

Jari Nieminen osallistui tapaamisiin, jossa käytiin läpi ajankohtaisia asioita.

Johtokeskuksen ja toimipaikkaosaston johtamisrakenteen kehittäminen

Johtamisrakenne muuttuu Helsingissä ja Turussa sekä Vaalimaalla ja Kotkassa 1.5.2019 alkaen. Helsingin ja Turun tulli yhdistetään saman johdon alle. Samanlainen ratkaisu tehdään myös Vaalimaan ja Kotkan tullien kanssa. Johtamisrakenteen muutos jatkuu 2 vaiheessa (1.10.2019), jolloin muutos koskee muita tulleja. 3 vaiheessa johtokeskus perustetaan ja Lentotullissa toteutetaan johtamisrakenteen muutos (1.1.2020).

Tullin rekrytointiohje

Tullin rekrytointiohjetta on päivitetty 17.1.2019. Kaikki hakuilmoitukset menevät nyt valtiolle.fi kautta. Nimityksistä voi valittaa ja koska valitusaika on otettava huomioon ennen nimittämistä, rekrytointiaika on pidentynyt huomattavasti. Jos käykin niin, että tehtävään valittu ei otakaan paikkaa vastaan, koko prosessi on aloitettava uudestaan. Rekrytointiaikaa pidentää myös nykyisin vaadittava turvatietojen tarkistus.

Pasilan tilojen seurantaryhmä

Pasilassa on suoritettu tammikuussa tilankäytön mittaus, joka on herättänyt paljon keskustelua. Työntekijät pelkäävät tilojen supistamista, mutta mittausten tarkoituksena on katsoa, miten painopisteet jakaantuvat. Tietotyön suorituskykymittaus tehdään hiihtolomien jälkeen ja kaikki tulokset käsitellään yt-toimikunnassa.

Tullitoimipaikkojen tilanne

Lahdessa työskentelevien osalta on vahvistunut, että heidän virkapaikkansa on jatkossakin Lahti. Tullivirkamiesliitto on tyytyväinen, että työnantaja tuli lopulta vastaan tässä kysymyksessä.

Tullivirkamiesliiton ja Tullin Akavalaisen yhdistyksen puheenjohtajat osallistuivat 18.1.2019 järjestettyyn kokoukseen Skype-kokoukseen, jossa selvitettiin materiaali- ja toimitilahallintoyksikön päällikön kanssa Lappeenrannan Mustolan tilahankkeen etenemistä. Uusia tiloja kartoitetaan Lappeenrannan keskustasta. Kokouksessa sovittiin, että Mustolan henkilöstölle järjestetään asiasta tiedotustilaisuus helmikuussa.

Helsingin Lentotullissa on alkanut vähintään 3 vuotta kestävä remontti, joka aiheuttaa merkittävää melu- ja pölyhaittaa siellä työskenteleville. Tullivirkamiesliitto edellyttää haittojen minimoimista ja on lähettänyt asiasta kirjelmän työnantajalle.

 
Luottamusmiesorganisaatio ja luottamusmiesvaalit

Tullivirkamiesliiton ja Tullin Akavalaisen yhdistyksen luonnostelema yhteisen luottamusmiesorganisaation toteuttaminen viivästyy. Tullivirkamiesliitto ja Tullin akavalainen yhdistys ovat toimittaneet esityksensä uudesta lm-organisaatiosta työnantajalle jo tammikuun alussa, mutta työnantaja ei halunnut ottaa asiaa käsiteltäväksi ennen kuin VES-neuvottelut virastossa on saatu päätökseen. VES-neuvottelut ovat vielä käynnissä. Uusi luottamusmieskausi pitäisi alkaa jo 1.4.2019. Virkaehtosopimuksen mukaan luottamusmiesvaalien vaaliajoista ja -paikoista on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalin toimittamista ja uuden organisaation mukainen luottamusmiessopimus pitää sitä ennen saada sovittua ja päivitettyä.

Jos uusi lm-organisaatiomalli ei toteutuisi, vaihtoehtoina on joko jatkaa nykyistä luottamusmiesopimusta nykyisillä luottamusmiehillä (esimerkiksi muutamalla kuukaudella tai ½ vuodella), tai toimittaa uudet luottamusmiesvaalit vanhan organisaation mukaisesti, jolloin luottamusmiessopimukseen kirjattaisiin vaalikaudeksi joko yksi tai kaksi vuotta. Asialla on merkitystä myös Tulliliitolle, sillä luottamusmieskausi on virastokohtainen.

Tullivirkamiesliiton pääluottamusmies Kari Lehtinen on alustavasti 21.2. informoinut asiasta yhdistysten toimijoita ja kehottanut heitä valmistautumaan luottamusmiesvaaleihin 21.3.2019 mennessä. Vaalit voivat olla sopuvaalit tai aito vaalitilaisuus. Pääluottamusmies tuo asian työnantajan tietoisuuteen 22.2.2019 pidettävässä hallinnon ja puheenjohtajien tapaamisessa ja tuolloin selviää, mihin ratkaisuun päädytään.

Luottamusmiespäivät

AVAn luottamusmiespäivä järjestetään 16.10. Helsingissä ja Tullivirkamiesliiton liittohallitus päätti, että liiton oma luottamusmiespäivä järjestetään heti sen perään 17.10.2019.

 
Keskusjärjestöasiat
AVAn hallituksen kokous 29.1.2019

Ammattiliitto AVAn sääntöjenmuutosehdotukset käsitellään 28.3. AVAn vuosikokouksessa, jossa tehdään päätös sääntömuutoksesta. Lakimies on luonnostellut kaksi erilaista mallia, joilla avataan mahdollisuus uuden jäsenliiton liittymiseen AVAan. Malleina on yhteisöjäsenyysmalli ja porrastettuun jäsenmäärään perustuva malli. Em. malleja AVAn hallitus kävi läpi 19.2.2019 pidetyssä kokouksessaan.

 
Liiton Ylläksen huoneisto remontissa 8.5.-31.8.2019

Ylläksellä remontoidaan kaikki ko. yhtiön lomamökit ja remontin ajaksi koko alue suljetaan työmaa-alueeksi, jonne ulkopuolisilla ei ole asiaa. Remontin aikana ja mahdollisesti myös sen jälkeen toteutetaan liiton huoneistossa sisätilaremonttia, jonka takia voi olla mahdollista, että huoneistoa voi vuokrata vasta myöhemmin syksyllä. Asiasta tiedotetaan yhtiön remontin edetessä.

Kaikki lomapaikkoja koskevat tiedustelut ja varaustoiveet tulee lähettää osoitteella tvml.lomapaikat@gmail.com (kiireellisissä tapauksissa gsm 050 548 4078)

 
Liittohallituksen seuraavat kokoukset
 • 14.3.2019
 • 8.-10.4.2019 laajennetun liittohallituksen kevätseminaari
 • 7.5.2019 (tarvittaessa)
 • 23.5.2019 Liittokokous, Helsinki
 • 12.6.2019
 • 15.8.2019
 • 18.9.2019
 • 15.10.2019
 • 15.11.2019
 • 10.12.2019
 
Jäsenyhdistysten vuosikokoukset

Satakunnan Tullivirkailijat 31.12.2018 (yhdistys lakkautettiin) Pori

Lapin Tullivirkamiehet 11.-13.1.2019 Levi

Pohjanmaan Tullivirkamiesyhdistys 20.2.2019 Vaasa

Pohjan Tullivirkamiehet 23.2.2019 Tornio

Lounais-Suomen Tullivirkamiesyhdistys 27.2.2019 Turku

Itä-Suomen Tullivirkamiesyhdistys 8.3.2019 Kotka

Helsingin Tullivirkamiesyhdistys 13.3.2019 Helsinki

Tullitarkastajayhdistys 15.3.2019 Helsinki

TVML Eläkeläiset 18.3.2019 Helsinki

Sisä-Suomen Tullivirkamiesyhdistys 29.3.2019 Tampere

 

Tiedustelut

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739