Ammattiliitto AVAn luottamusmiesten neuvottelupäivä Vantaalla 16.10.2019 - Tiedote 17/2019

Neuvottelupäivän avasi AVAn puheenjohtaja Kirsi Huhtamäki, joka kehotti luottamusmiehiä vaihtamaan kokemuksia ja etenkin uusia luottamusmiehiä verkostoitumaan AVAn luottamustoimijoiden kanssa.

Tullivirkamiesliiton tuore päätoiminen pääluottamusmies Jari Nieminen selosti lyhyesti AVAn perustamisen vaiheet ja sen liittymisen JUKOn ja Akavan jäseneksi. AVAn pe-rustamisen jälkeen siihen kuuluvat liitot (Verovirkailijain Liitto, Tullivirkamiesliitto ja Ul-koasiainhallinnon virkailijayhdistys) liittyivät Akavaan. Tullissa muutos merkitsi Tullivirkamiesliiton ja Tullin akavalaisen yhdistyksen yhteistyön tiivistymistä, mikä näkyi etenkin vuosina 2018 ja 2019 käydyissä virastoeräneuvotteluissa. Liitot saavuttivat huolellisella valmistelulla hyvin tavoitteittaan palkankorotusten kohdentamiseksi, eikä ns. perälautaan tarvinnut mennä.

Iso ponnistus jukolaisen päätoimisen pääluottamusmiehen saamiseksi Tulliin käytiin vuoden 2019 aikana. TVML ja Tullin Akavalainen yhdistys antoivat esityksensä uudesta jukolaisesta luottamusmiesverkostosta jo 7. tammikuuta, mutta työnantaja halusi saattaa virastoeräneuvottelut ensin loppuun ja perehtyä vasta sitten luottamusmiesuudistukseen. Tästä syystä maaliskuun lopulla päättyvää vanhaa luottamusmiessopimusta jatkettiin syyskuun loppuun. Neuvottelut aloitettiin 12.3. ja yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitettiin 18.6. Kesälomien takia neuvotteluratkaisu siirtyi syksyyn. Työantaja suostui päätoimiseen pääluottamusmieheen, mutta edellytti samalla luottamusmiesten määrän vähentämistä ja palkkatyöryhmän, palkkatiimin sekä yt-edustusten tarkastelua. Tullivirkamiesliitto ja Tullin Akavalainen yhdistys suostuivat tähän ja JUKO allekirjoitti uuden luottamusmiessopimuksen 3. syyskuuta, jolloin luottamustehtävät voitiin jättää hakuun. Työantaja ja Tulliliitto allekirjoittivat sopimuksen vasta 25.9. Tästä syystä tie-tyissä paikoissa, joissa luottamusmiesehdokkaita oli enemmän kuin yksi, jouduttiin toimittamaan kaksivaiheiset vaalit ja osa luottamusmiesvalinnoista siirtyi lokakuun puolel-le. Päätoimiseksi pääluottamusmieheksi oli kaksi ehdokasta ja vaalit toimitettiin liittojen kokouksessa 24. syyskuuta. Jari Nieminen Tullivirkamiesliitosta valittiin pääluottamusmieheksi.

Pääluottamusmies Kari Lehtonen Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistyksestä (UHVY) kertoi yhdistyksen juhlivan 50-vuotista taivaltaan juhlavasti ensi vuonna. Yhdistyksellä on päätoiminen pääluottamusmies ja viisi luottamusmiestä Ulkoministeriössä. Edustustossa toimivien luottamusmiesten määrä vaihtelee tilanteen mukaan ja tällä hetkellä heitä on seitsemän.

Ulkoministeriössä luottamustoimijoita on työllistänyt julkisuudessakin paljon olleet, seksuaaliseen häirintään liittyvät kiusaamistapaukset. Asiasta päätettiin teettää ulkopuolisen yrityksen toimesta häirintäselvitys, jossa annetaan monta alakohtaa käsittävät 30 suositusta. Selvitystyössä tuli esille kiusaamistapausten ohella muitakin epäkohtia, joita ratkotaan kerran viikossa pidettävissä kokouksissa. Pääluottamusmies Lehtonen kertoi, että vaikean asian ratkaisemisessa avainasemassa oli JUKOn asettuminen tukemaan UHVYä ja asian tuominen esille mediassa.

Muita haasteita UHVYn luottamusmiestoiminnassa ovat mm. ulkomaankomennusten vanhentunut korvausjärjestelmä, jonka takia henkilön palkkaus voi takaisin työhön pa-latessa jopa laskea. YHVY on laatinut uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitel-man, joka on parhaillaan lausunnolla. UHVY on myös panostanut imagoonsa mm. uusimalla piakkoin julkaistavat nettisivut.

Verovirkailijan liiton (VeroVL) puheenjohtaja Kirsi Huhtamäki kertoi liiton neuvottelujen päähuomion olevan palkkauksen ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Liitto on juuri tehnyt mittavan sääntöuudistuksen, jota varten se teetätti jäsenkyselyn ulkopuolisella toimeksiantajalla. Sääntömuutos astuu voimaan 1.1.2020. Jäsenet ovat silloin suoraan liiton jäseniä, eikä enää yhdistysten kautta. Nykyinen liittokokous muuttuu edustajakokoukseksi ja sen toimikausi on 4 vuotta.

Verohallinnon yhteistoiminta- ja luottamusmiessopimukset ollaan uudistamassa ja niiden on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta. Luottamusmiehiä on vähennetty, mutta VeroVL edellyttää, että palkkiosumma on jaettava täytenä uusille luottamusmiehille.

Verolla isoimpana haasteena viime vuosina ovat olleet mittavat IT-uudistukset, jotka ovat muuttaneet tehtäviä ratkaisevasti ja joiden takia on muodostettu uusia, asiantuntijuuteen perustuvia tehtäväkokonaisuuksia. Palkkaus ei kuitenkaan ole linjassa tehtävien vaativuuteen, eikä mm. eläköitymisen takia tapahtuneita henkilöpoistumia ole korvattu riittävästi. Palkkavaaka-järjestelmäkään ei vastaa uutta tilannetta, joten kehittämistä riittää järjestöpuolella.

Syyskuun alusta 2019 JUKOn valtionsektorin neuvottelupäällikkönä aloittanut Markku Kojo selosti JUKOn toimintaa, sekä omaa taustaansa ja pitkää kokemustaan ay-tehtävissä. JUKOon kuuluu noin 200 000 jäsentä, joista noin viidennes toimii julkisella sektorilla.

JUKO on parhaillaan laatimassa uutta sektorikohtaista työtaisteluohjeistusta ja käy sitä varten läpi kynnyskysymyksiä. Syksyllä 2019 JUKO seuraa tiiviisti teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvotteluja. Keväällä 2020 alkavat koko julkisen alan neuvottelut. Vuoden 2018 keväällä yliopistoalan sopimukset saatiin vasta taistelun jälkeen. Kikyyn liittyvät työajan pidennykset ovat varmasti neuvottelupöydässä. Tiedossa on, että TEHY haluaa kuntasektorille erillisen sopimuksen, mikä tulee olemaan vaikeaa ja voi aiheuttaa muiden sopimusten voimaantulon viivästymistä.

AVAn liitot toivat esille kussakin virastossa esiin tulleen ongelman, jonka mukaan VM ei ole mm. hyväksynyt virastossa neuvoteltuja sopimuksia ja ohjaa erittäin vahvasti viraston sopimista. Neuvottelupäällikkö Kojo piti VM:n ”holhousta” todella ja outona arvelluttavana.

Neuvottelupäivän loppupäivän aiheena oli kiusaaminen ja epäasiallinen käytös työhteisössä. TJS:n kouluttaja Sikke Leinikki toi luottamusmiehille lukuisia aiheeseen liittyviä keskeisiä teemoja, joita avattiin pienryhmissä.

Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

Liittohallituksen kokous 15.10.2019 - Tiedote 16/2019

Luottamusasiat
Luottamusmiesorganisaatio

Etelä-Suomea lukuun ottamatta kaikki luottamusmiesvalinnat on saatu tehtyä joko so-puvaaleilla tai varsinaisilla vaaleilla. Kun kaikki valinnat on tehty, Tullin jukolaisten luot-tamusmiesten ja heidän varaedustajiensa nimet julkaistaan erillisessä tiedotteessa.

Jaksotyön työaikaan liittyvät ongelmat

Tullivirkamiesliitto ja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL) käsittelevät jaksotyötä teke-vien työ- ja matka-aikaan liittyvistä ongelmista marraskuun alussa.

Tullivirkamiesliitto toivoo mahdollisimman monen jäsenen lähettävän käytännön esimerkkejä keskeytyspäiviin ja jaksotyöhön liittyvistä ongelmista pääluottamusmies Jari Niemiselle 31.10. mennessä!

VES-neuvottelutilanne

Ves-neuvottelukierroksen on alkanut vientiteollisuudessa ja muut sektorit seuraavat niiden edistymistä. Valtion sopimuskausi päättyy 31.3.2020 ja neuvottelut alkavat al-kuvuodesta.

Keskusjärjestöasiat
AVAn hallituksen kokous ja seminaari 3.-4.10.2019

Tukholmassa järjestettyyn tilaisuuteen osallistui Tullivirkamiesliitosta Jari Nieminen, jo-ka toimi myös kokouksen sihteerinä. Kokous pidettiin suurlähetystössä, jossa suurlä-hettiläs Liisa Talonpoika kertoi omia näkemyksiään ruotsalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä. Ammattiyhdistysnäkökulmasta mielenkiintoista oli, että yrityksillä ei ole työterveyshuoltoa ja että puolet koululaitoksista on valtion rahoitusta saavia yksityisiä laitoksia. AVAn liitot Verovirkailijain Liitto, Tullivirkamiesliitto ja Ulkoasiainhallinnon vir-kailijayhdistys kävivät läpi liitoissa meneillään olevia asioita ja keskustelivat Akavan ja JUKOn ajankohtaisista asioista.

Toisena päivänä AVAn hallitus vieraili SACOssa, joka on ruotsalainen vastine Suomen keskusjärjestö Akavalle. Liittoon kuuluu 700 000 jäsentä ja 22 yhdistystä. Liitto neu-vottelee mm. tietyssä tilanteessa palkoista ja erilaisista laeista, mm. lomaoikeuslaista.

VAKAVA

VAKAVAsta on irtautunut 7 300 jäsentä käsittävä Tieteentekijöiden liitto, jonka johdosta mm. VAKAVAn edustuksia on tarkasteltava tulevalle kaudelle. Puheenjohtajavaalit ovat edessä ja kaikki kolme puheenjohtajaehdokasta, eli Mikko Salo Loimusta, Jussi Junni Kirkon Akateemisista ja Ville Viita Upseeriliitosta esittäytyivät AVAn hallitukselle.

Liittokokous 2020

Ensi vuoden liittokokous päätettiin järjestää tämän vuoden tapaan yksipäiväisenä, 27.5.2020 Mandatum Lifen tiloissa Helsingissä.

TVML:n liittohallituksen tulevat kokoukset
• 15.11.2019
• 10.12.2019 Hotelli Presidentti
• 14.-16.4.2020 liittohallituksen kevätseminaari
• 27.5.2020 liittokokous

Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

Lomatuet vuodelle 2020 haettavina - Tiedote 15/2019

Tullivirkamiesliiton jäsenet voivat hakea vuodelle 2020 lomatukea, jota myönnetään jäsenten lomanvieton majoitus- ja matkakustannuksiin heidän itsensä valitsemissa lomakohteissa kotimaassa. Lomatukea myönnettäessä otetaan huomioon mm. lomalle osallistuvien lukumäärä, taloudelliset, terveydelliset yms. perusteet. Lomatukea ei myönnetä peräkkäisinä vuosina.

Lomatuki maksetaan loman jälkeen ja sitä varten liitolle on toimitettava selvitys majoitus- ja matkakustannuksista. Lomatuki maksetaan vain todellisten kustannusten mukaan, vaikka myönnetty tuki olisi suurempikin.

Täytä hakemuslomake liiton nettisivuilla viimeistään 30.11.2019 tai lähetä sähköpostitiedotuksen mukana tullut lomake em. päivämäärään mennessä täytettynä osoitteella liisa.kangassalo@tulli.fi (postitse Tullivirkamiesliitto ry, PL 235, 00101 Helsinki, kuoreen tunnus ”Lomatuki”).

Lomatukien saajat ja tuen määrät päätetään liittohallituksen kokouksessa 10.12.2019.