Liittohallituksen kevätseminaari 8.-10.4.2019 - Tiedote 4/2019

Tullivirkamiesliiton laajennettu liittohallitus kokoontui kevätseminaariin Viking Gabriella laivalla 8.-10. huhtikuuta 2019. Laajennettu liittohallitus koostuu varsinaisen hallituspaikan omaavien yhdistysten edustajien lisäksi myös niiden yhdistysten edustajista, joilla ei ole varsinaista hallituspaikkaa.

 

Liittokokousasiat

Seminaarin tärkein tehtävä on valmistella toukokuussa pidettävän liittokokouksen asiat. Tänä vuonna liittokokous järjestetään torstaina 23. toukokuuta Helsingissä ja ensimmäisen kerran yksipäiväisenä. Kokouspaikkana on Mandatum Lifen toimitila, Hietalahdenranta 9, Helsinki. Kutsut on lähetetty yhdistyksille 11.4. ja liittokokousmateriaali 12.4.

Koska liittokokous on yksipäiväinen, on tärkeää, että jokainen jäsenyhdistys tutustuu jaettuun materiaaliin ja evästää liittokokousedustajansa huolellisesti hyvissä ajoin ennen kokousta. Valiokuntiin osallistuvilla tulee olla etukäteen mietittynä mahdolliset kommentit ja muutosesitykset mielellään kirjallisesti. Myös kokouksen ohjelmaan ja kulkuohjeisiin on syytä tutustua etukäteen, koska kokouksen aikataulu on tiukka ja koska liikkuminen Mandatum Lifen tiloissa tapahtuu tarkkaan valvotusti.

 

Ves-asiat

Ves-virastoerän jakamista koskeva sopimus allekirjoitettiin Tullissa 6.3.2019. Neuvottelutulos koskee sopimuskaudelle 1.2.2018 - 31.3.2020 ajoittuvaa, toista virastoerää. Keskustason sopimuksen mukaan sopimusalakohtaisesti toteutetaan 0,75 %:n suuruinen virastoerä 1.4.2019 lukien. Tullissa virastoerän suuruus on tammikuun palkanmaksun perusteella 44 117 euroa. Lisäksi palkkoja korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,10 prosenttia, kuitenkin vähintään 24 euroa.

Sopimuksen mukaan Tullin vaativuustasokartalle sijoitettujen tehtävien vaativuustasoja tarkistetaan 1.4. lukien siten, että 0,14 % virastoerästä kohdennetaan uusien tehtävien avaamiseen tai nykyisten tehtävien siirtämisestä ylemmälle vaativuustasolle.

Sähköisessä palvelukeskuksessa korotukset kohdistuvat neljään eri tehtävänimikkeeseen, yhteensä 35 henkilölle. Lentotullissa postiliikenteen tullivalvonta- ja selvitystehtäviin avataan vaativuustason 8 laaja tullivalvonta- ja selvitystehtävä Tullialan perustutkinnon suorittaneille.  Lisäksi virastoerästä yhteensä 0,61 % kohdennetaan erisuuruisina vaativuustasoille 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 ja 19.

Tullivirkamiesliitto ja Tullin Akavalainen yhdistys kokevat onnistuneensa neuvotteluissa todella hyvin yhteisillä, huolellisesti valmistelluilla esityksillään. Neuvottelutuloksessa toteutuivat mm. Spaken korotusesitys, tiettyjen tasolla 7 olevien tehtävien korotusesitys, sekä tietyille, selvästi palkkakehityskäyrän alapuolella oleville vaativuustasoille kohdistuva muita suurempi korotus.

Tullin palkkatyöryhmän seuraavassa kokouksessa 7.5. käsitellään virastoeräneuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutukset vaativuustasoihin ja tehtäväluetteloon.

Palkkatiimin kokouksessa 4.4.2019 yksi tapaus ratkesi muutoksenhakijan eduksi, yksi muutoksenhaku hylättiin ja muihin avoinna oleviin tarvitaan lisätietoja. Kokouksessa kerrattiin myös palkkatiimin toimivalta. Tullivirkamiesliitolla ei aiemmin ole ollut varaedustajaa, joksi nyt nimettiin Kari Lehtinen.

Tullivirkamiesliiton aloitteet vuoden 2020 ves-kierrokselle on viety AVAsta eteenpäin JUKOon, jolta saatiin kiitosta hyvästä valmistelusta. Seminaarissa päätettiin yhteistoimintamallista, jolla Tullivirkamiesliitto lähtee ajamaan yhtä hyvin tärkeäksi katsomaansa aloitetta eteenpäin.

 

Keskusjärjestöasiat

Avan hallituksen kokous ja vuosikokous pidettiin 28.3.2019. Hallituksen kokouksessa valmisteltiin vuosikokousta, joka oli heti hallituksen kokouksen jälkeen. Vuosikokouksessa mm. vahvistettiin AVAn uudet säännöt, joiden mukaan uusi jäsen voi olla joko yhteisöjäsen tai perustajajäsen, jos päätös on yksimielinen. Jari Nieminen valittiin hallituksen jäseneksi, Ulla Vehviläinen varajäseneksi ja Rainer Lindholm varatoiminnantarkastajaksi.

Avan hallituksen seminaari järjestetään Tukholmassa 3.-4.9.2019. Seminaarin aikana on tarkoitus tavata Ruotsin ammattiyhdistystoimijoita. 

 

Yt-asiat

Hallinnon ja järjestöjen puheenjohtajien tapaamiset järjestettiin 28.3. ja 4.4.2019.

Jari Nieminen osallistui Tullivirkamiesliiton edustajana tapaamisiin.

Henkilöstötilinpäätöksestä on havaittavissa, että vuonna 2018 sairauspoissaolot Tullissa olivat 12,4 työpäivää henkilötyövuotta kohden, eli ne kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 0,6 pv/ht. Lyhytaikaisia poissaoloja Tullissa oli kuitenkin vähemmän kuin valtionhallinnossa yleensä. Sairauspoissaoloista tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyi 27 %, mielenterveyteen 21 %, infektio- ja hengityselinsairauksiin 15 %, sekä tapaturmiin ja muihin vammoihin 10 %.

Hallinto on linjannut, ettei järjestöillä ole vastaisuudessa edustajaa materiaalihallinnon johtoryhmässä. Aiemmin edustus oli kuuden vuoden ajan Tulliliitolla, mutta nyt kun Tullivirkamiesliitto tahtoi tilalle oman edustajansa, käytäntöä muutettiin.

 

Luottamusasiat

Uuden luottamusmiesorganisaation suunnittelua on jatkettu yhdessä hallinnon ja järjestöjen kesken. Nykyinen luottamusmieskausi päättyy 30.9. Tullivirkamiesliiton tavoitteena on saada yhteinen päätoiminen luottamusmies Tullin Akavalaisen yhdistyksen kanssa.

Voimankäyttövälineiden käyttö ja siihen olennaisesti liittyvä ylläpitokoulutus valvontatehtävissä toimiville on noussut hankalaksi kysymykseksi työntekijöiden ikääntyessä. Asiaan yritetään löytää ratkaisua.

Kielitaitolisä
Hallinto on päättänyt, että norjan ja viron taidon todistamiseksi riittää ko. kielen opettajalta tai lehtorilta saatu todistus. Kielitaitolisää voidaan maksaa hakemuksesta sellaiselle virkamiehelle, jonka vaativuustaso on korkeintaan 13. Edellytyksenä kielitaitolisän maksamiselle on, että kyseisen vieraan kielen taidosta on huomattava etu virkatehtävien hoitamisessa ja että vierasta kieltä joutuu käyttämään jatkuvasti. Kielitaitolisää koskeva päivitetty ohje julkaistaan Tullin Intrassa.

 

Tullivirkamiesliiton jäsenyhdistysten toimihenkilöt

Liiton jäsenyhdistykset ovat pitäneet vuosikokouksensa ja valinneet puheenjohtajansa sekä hallituksensa seuraavalle toimikaudelle. Tiedot hallitusten toimihenkilöistä päivitetään liiton nettisivuille kohtaan Jäsenyys – Jäsenyhdistykset.

 

TVML:n liittohallituksen seuraavat kokoukset

  • 7.5.2019 (tarvittaessa)
  • 23.5.2019 Liittokokous, Helsinki
  • 12.6.2019
  • 15.8.2019
  • 18.9.2019
  • 15.10.2019
  • 15.11.2019
  • 10.12.2019

 


Tiedustelut

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739