Liittohallituksen kokous 12.6.2019 - Tiedote 10/2019

Luottamusasiat

Luottamusmiesorganisaatio

Järjestöt ovat jatkaneet hallinnon kanssa neuvotteluja uudesta luottamusmiesorganisaatiosta. Tarkoituksena on saada Tullivirkamiesliitolle ja Tullin Akavalaiselle yhdistykselle yhteinen luottamusmiesorganisaatio ja yhteinen päätoiminen pääluottamusmies. Uusi luottamusmieskausi alkaisi 1.10.2019. Vaalit pyritään pitämään hyvissä ajoin ennen tätä, mahdollisesti elo-syyskuun taitteessa, jotta uudet luottamusmiehet voivat ilmoittautua tuleviin koulutuksiin ja tapahtumiin, ja jaksotyössä olevat pystyvät huomioimaan tapahtumat työvuoroluettelossa.

Luottamusmiespäivät 16.–17.10.2019

Tullivirkamiesliitto järjestää 16.–17. lokakuuta 2019 Helsingin seudulla luottamusmiespäivät, joista ensimmäinen päivä on Ammattiliitto AVAn jäsenliittojen kanssa yhteinen. Päiville saavat osallistua myös Tullin Akavalaisten uudet luottamusmiehet. Koska luottamusmiespäivät ovat melko pian uuden luottamusmieskauden alettua, niiden jäsenten, jotka aikovat ilmoittautua luottamusmiesehdokkaiksi, uusina tai vanhoina luottamusmiehinä, kannattaa jo nyt merkitä päivämäärä kalentereihinsa!

VES-asiat

Palkkatyöryhmä 7.5.2019

Palkkatyöryhmässä käydään läpi ne tehtävänkuvaukset, joihin tulee korotus virastoeräneuvottelujen sopimustuloksen mukaisesti. Nyt käsittelyssä olivat Sähköisen palvelukeskuksen tehtävänkuvaukset. Seuraavassa kokouksessa käsitellään johtokeskuksen ja postiselvityksen tehtävänkuvaukset. Palkkatyöryhmässä tarkasteltiin myös henkilökohtaisen palkanosan käyttäytymistä eri osastoilla. Palkkausjärjestelmämuutoksen jälkeen, jolloin kokemusosasta luovuttiin, takuuosalle joutui joillain osastoilla monia henkilöitä. Takuuosalla olevien määrä on siitä lähtien tasaisesti vähentynyt.

Ves-neuvottelut

Järjestöt ovat kartoittaneet tavoitteensa seuraavalle, 1.4.2020 alkavalle sopimuskaudelle. Tullivirkamiesliitto on vienyt omat, liittokokouksessa hyväksytyt tavoitteensa Ammattiliitto AVAan, josta ne ovat edenneet JUKOon.

YT-asiat

Hallinnon ja puheenjohtajien tapaaminen 3.6.2019

Tapaamisessa käsiteltiin toimipaikkaosaston johtamisrakennetta, työajan käyttämistä erilaisissa lääkärikäynneissä sekä rikostorjunnan ja valvonnan tehtävissä voimankäyttövälineisiin liittyvää kunnossapitovelvoitetta.

Henkilöstöhallinto on laatinut täsmentävät ohjeet ja toimintamallit työajan käyttöön erilaisissa lääkärinkäynneissä ja työterveyshuoltoon liittyvissä tilanteissa. Ohjeissa ei sinänsä ole mitään uutta, vaan siinä on haluttu täsmentää virkaehtosopimuksen mukaisesti tilanteet, joissa em. käynteihin voi, tai ei voi käyttää työaikaa.

Tullimiehen voimankäyttöön liittyvä määräys (28.11.2017) nojautuu säädöspohjaan ja viranomaistoiminnan yleisiin periaatteisiin. Käytännössä se koskee rikostorjunnassa ja valvonnassa työskenteleviä henkilöitä, joilla on velvollisuus kantaa voimankäyttövälineitä. Tullimies voi käyttää voimankäyttövälineitä vain, jos hän on saanut siihen liittyvän koulutuksen ja suorittanut välineiden käyttöön liittyvän tasokokeen ja mahdollisen kuntotestin. Tullin hallinnon kanssa on keskusteltu nykyisten työntekijöiden osalta mahdollisuudesta siirtymäaikaan, mutta se ei ole säädöspohjan vuoksi mahdollista.

Tullivirkamiesliitto on saanut yhteydenottoja henkilöiltä, jotka eivät ole läpäisseet kuntotestiä, mistä syystä heidät on siirretty toisiin tehtäviin. Jos sinulle tulee kutsu työterveysneuvotteluun, sinulla on oikeus ottaa neuvotteluun mukaan luottamusmies tai tukihenkilö. Sinulle tulee etukäteen ilmoittaa mihin tilaisuuteen (työterveysneuvotteluun) olet työterveydenhuoltoon kutsuttuna.

Hallinto on nyt laatinut toimintamallin tilanteisiin, joissa joudutaan etsimään korvaavaa työtä henkilölle, joka ei ole läpäissyt voimankäyttövälineineiden kantamiseen liittyvää kuntotestiä uusinnankaan jälkeen. Jos henkilö ei läpäise kunnossapitovelvoitteeseen liittyvää kuntotestiä, hänelle laaditaan työterveyshuollossa suunnitelma työkunnon kohottamiseksi ja varataan mahdollisuus työkunnon kohottamiseen sekä uusintatestiin viimeistään kuuden kuukauden päästä. Mikäli henkilö ei sittenkään läpäise kuntotestiä, käynnistetään muutoskeskustelut korvaavasta työstä, jota etsitään ensisijaisesti henkilön omasta toiminnosta tai yksiköstä. Jos henkilölle ei ole tarjota muita tehtäviä, hänet ohjataan uudelleen koulutukseen tai virkavapaalle työterveyshuollon ja Kevan kautta. Jos ao. työssäkäyntialueelta ei löydy henkilölle muita tehtäviä, kartoitetaan tehtävät muilta alueilta.

Jos muualta kuin työssäkäyntialueelta löytyy sopivia tehtäviä, mutta henkilö kieltäytyy siirtymästä muualle, aloitetaan prosessi virkasuhteen päättämiseksi. 

Liittohallitus keskusteli vilkkaasti kuntotestiin liittyvästä asiasta ja tärkeimmäksi siinä nousi työturvallisuusnäkökohta. Liiton hallituksen mielestä ei voida lähteä siitä ajattelutavasta, että henkilö voisi työskennellä voimankäyttövälineitä edellyttävässä tehtävässä, jos hänellä ei ole siihen tarvittavia valmiuksia.  Kyseessä on ennen kaikkea paitsi henkilön itsensä, myös hänen työparinsa ja muiden uhkaavaan tilanteeseen joutuvien henkilöiden työturvallisuus! Syynä kykenemättömyyteen käyttää voimankäyttövälineitä voi olla kuntotestin lisäksi myös esim. tilapäinen sairaus, joka estää välineiden käytön.

Kunnon ylläpitämiseen on satsattava jatkuvasti ja lisääntyvässä määrin henkilön ikääntyessä. Rikostorjunnassa ylläpitokoulutuksiin on panostettu paremmin kuin valvontapuolella, mutta ilmiselvästi koulutustilaisuuksia ei ole riittävästi. Mahdollisuuksia työajalla tapahtuviin voimankäyttöharjoituksiin tulee tarjota säännöllisesti kaikille niille, joita kunnossapitovelvoite koskee riippumatta siitä, missä kyseinen henkilö työskentelee. Nyt harjoitusmahdollisuudet ja -aikataulut ovat todella kirjavat; isoissa taajamissa mahdollisuudet ovat huomattavasti paremmat kuin esim. pohjoisessa. Voimankäyttökouluttajia pitää olla riittävästi. Jos kuitenkin käy niin, ettei henkilö ahkerasta harjoittelusta huolimatta läpäise testiä, tulee huolellisesti kartoittaa, löytyykö omasta yksiköstä tai osastolta muita tehtäviä, joissa henkilön osaamista ja kokemusta voidaan hyödyntää.

Työsuojelun keskustoimikunta 15.5.2019

Kokouksessa käytiin läpi mm. VM Baron tutkimustuloksia ja poissaolotilastoja. Työterveyssopimus päättyy vuoden lopussa ja työterveyspalvelut kilpailutetaan valtakunnallisesti. Pohjoiseen on suunnitteilla Chat-lääkäripalvelu.

Tullitoimipaikkojen tilanne

Lahden tilanteen ratkettua kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla ollaan siinä vaiheessa, että siellä työskentelevien uusien toimitilojen tupaantuliaisia vietetään perjantaina 14. kesäkuuta. Puheenjohtaja Jari Nieminen osallistuu tilaisuuteen.

Keskusjärjestöasiat

AVAn hallituksen kokous 16.5.2019

Akavan liittokokous 20.5.2019

Jari Nieminen osallistui em. kokouksiin, joissa käytiin läpi ajankohtaisia asioita ja suunniteltiin tulevaa toimintaa.

 
Liiton toimihenkilöiden kesälomat

Puheenjohtaja Jari Nieminen 8.7.–4.8.

Varapuheenjohtaja Ulla Vehviläinen 24.–30.6. ja 15.7.–11.8.

Pääluottamusmies Kari Lehtinen 8.7.–4.8.

Sihteeri Liisa Kangassalo 17.–20.6., 22.–26.7. ja 19.–30.8.

Lomapaikkavastaava Leena Lehto 1.7.–26.7.

 Huom!      

Lomapaikkavarauksia ei oteta vastaan 22.–26.7. välisenä aikana! Liisa Kangassalo hoitaa lomapaikkavaraukset 1.–19.7. Varaukset ja tiedustelut sähköpostilla tvml.lomapaikat@gmail.com, kiireellisissä tapauksissa soita 050 548 4078.

 
TVML:n liittohallituksen seuraavat kokoukset
  • 15.8.2019
  • 18.9.2019
  • 15.10.2019
  • 16.–17.10.2019 luottamusmiespäivät
  • 15.11.2019
  • 10.12.2019

Tullivirkamiesliitto toivottaa kaikille jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen oikein lämmintä  ja rentouttavaa loma-aikaa!

Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739