Tullivirkamiesliiton yt-päivä pidettiin 19.11.2018. – Tiedote 21/2018


Tiedote on lähetetty sähköpostilla liiton jäsenille.

Liittohallituksen kokous 8.11.2018 - Tiedote 20/2018

Vakavan esittäytyminen

Riikka Neal, joka on toiminut Vakava ry:n sihteerinä ja samalla sen ainoana palkattuna työntekijänä 2,5 vuotta, selosti Vakavan toimintaa ja tarkoitusperiä. Vakava on vuonna 1991 perustettu järjestö, jonka tehtävänä ajaa jäsenjärjestöjensä jäsenten etuja sekä palkkoja ja palvelusuhteen ehtoja neuvottelu- ja sopimustoiminnassa. Vakavaan kuuluu tällä hetkellä 17 jäsenjärjestöä, jotka ovat keskusjärjestö Akavan pieniä ja keskisuuria jäsenliittoja. Vakavan hallituksen alaisia ryhmiä ovat valtioryhmä, yliopistoryhmä, yksityisryhmä, kirkkoryhmä ja kuntaryhmä. Vakava osallistuu julkisen sektorin sopimustoimintaan JUKOn kautta, jonka toiseksi suurin jäsen se on. Yksityisellä sektorilla Vakava vaikuttaa Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN:n jäsenenä. Molempien toimielimissä vakavalaisilla on edustus, jolloin myös pienimpien ääni kuuluu. Vakavan jäsenjärjestöt, mm. Ammattiliitto AVA, kuuluvat suoraan Keskusjärjestö Akavaan. Jäsenjärjestöt vastaavat itse ammatillisesta edunvalvonnastaan.

Vakavan koulutusryhmä järjestää aktiivisesti monipuolista koulutusta akavalaisille luottamusmiehille ja toimihenkilöille yhteistyössä JEAn (Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat) kanssa. TJS Opintokeskus hoitaa koulutustilaisuuksien käytännön järjestelyt. Painopiste on jäsenjärjestöihin kuuluvien julkisen sektorin luottamusmiesten koulutuksessa, mutta myös muiden sektoreiden ja järjestöjen toimistojen henkilökunnan koulutustarve otetaan huomioon.

Riikka Neal korosti, että ilman Vakavan jäsenyyttä järjestöt eivät saisi näin kattavasti edustuspaikkoja Akavassa, JUKOssa ja YTN:ssä. Vakavan tavoitteena on saavuttaa yhteinen tahtotila järjestöllisissä tavoitteissa ja saada tietoa kaikkien sektorien ajankohtaisista asioista ja samalla näkökulmia myös oman jäsenkunnan ulkopuolelle. Vakavan tehtävänä on myös edistää tiedonkulkua jäsenjärjestöjen välillä ja se pyrkii helpottamaan myös Akavan neuvottelujärjestöjen välistä yhteydenpitoa.

Keskusjärjestörakennekuva https://www.tvml.fi/edunvalvonta

VES-asiat

Sopimuskaudelle 1.2.2018-31.3.2020 ajoittuvan, toista virastoerää koskevat neuvottelut käynnistyvät Tullissa 14.11.2018. Keskustason sopimuksen 7 §:n mukaan on sopimusalakohtaisesti toteutettavana 0,75 %:n suuruinen virastoerä 1.4.2019 lukien. Lisäksi palkkoja korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,10 prosenttia, kuitenkin vähintään 24 euroa. Sopimuksessa on maininta, että virastoerää laskettaessa 1.4.2019 yleiskorotusta ei voi käyttää pohjana. Ei siis ”korkoa korolle!”.

Työnantaja toimittaa neuvotteluosapuolille tarvittavia tilastotietoja, esimerkiksi taulukon, jossa on näkyvissä mm. palkkatasot, henkilömäärät, sukupuoli ja euromääräinen palkka. Keväällä ensimmäisen virastoerän neuvotteluja varten koostetusta materiaalista osa on edelleen käyttökelpoista (mm. ulkopuoliset arviot) ja sitä tullaan hyödyntämään näissä neuvotteluissa.

Tavoitteena on, että maaliskuun 2019 alussa olisi yhteinen näkemys, joka vietäisiin VM:ään hyväksyttäväksi ja sen jälkeen Palkeisiin 15.3. mennessä. Näin menetellen selvittäisiin vain yhdellä taulukkokorouksella, koska sekä yleiskorotus että virastoerä olisivat molemmat valmiina 1.4.2019 ja ne voitaisiin laittaa maksuun yhtä aikaa.

Tullissa kullakin liitolla on virastoerän jakamista koskevissa neuvotteluissa 2 edustajaa, Tullivirkamiesliiton edustajat ovat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. TVML:n puheenjohtaja ottaa mielellään vastaan jäsenyhdistystensä tekemiä esityksiä ja ehdotuksia virastoerän kohdentamiseksi! Jos virastoerän jakamisesta ei saavuteta työnantajan ja liittojen kesken yksimielisyyttä, erä menee ns. perälautaan, eli se jaetaan tasan kaikkien työntekijöiden kesken.

Hallinnon ja järjestöjen puheenjohtajien tapaaminen 5.11.2018

Jari Nieminen osallistui tapaamiseen, jossa käytiin läpi ajankohtaisia asioita.

Lahden toimipaikan tilanne

Tullivirkamiesliitto on lähettänyt Tullin hallinto-osastolle kirjallisen selvityspyynnön ja esittänyt, että Lahdessa työskenteleville henkilöille hankittaisiin työskentelytila Lahdesta.  Hallinnon mukaan työnantajan edustaja on kutsumassa henkilöstöä ja osastojen edustajia koolle. Vielä on avoinna, koska tilaisuus pidetään ja ketkä osastoilta tilaisuuteen osallistuvat. Osastot ovat päättäneet, että työpaikat ovat Helsingissä (Lentotulli ja Pasila) ja että virkapaikka on Helsinki. Ulkomaankauppa- ja verotusosaston muutamalle henkilölle ollaan etsimässä Lahdesta työpistettä, jossa voisi muutaman päivän käydä tekemässä työtä esim. tulostamassa papereita ja säilyttää tavaroita. Tilaan ei vedetä linjayhteyksiä vaan yhteydet toimisivat mobiiliyhteydellä. Valvontaosaston kanta asiaan on se, että asiassa ei ole tullut esille mitään uutta, joten tarvetta etsiä työpistettä/työtiloja ei ole. Kun osastojen ja henkilöstön yhteinen kokous on pidetty, aloitetaan muutoskeskustelut.

Lappeenrannan Mustolan tilanne

Hallinto selvittää materiaali- ja toimitilahallintoyksikön päälliköltä, missä vaiheessa Mustolan uusien tilojen etsintä on. Asiasta saadaan tietoa seuraavassa puheenjohtajien ja hallinnon tapaamisessa 29.11.2018.

Pohjoisen tehtävien vaativuustasot

Hallinto selvittää, että kuinka paljon on henkilöitä, jotka tekevät tasolla 7 tason 9 tehtäviä, koska eivät ole päässeet koulutukseen. Tärkeintä on järjestää heille pikaisesti koulutusta ja koulutuksen jälkeen henkilöille maksetaan tehtävien tason mukaista palkkaa. Pahimmillaan henkilöt ovat joutuneet tekemään yli 1,5 vuotta tasolla 7 tason 9 tehtäviä.

Tammikuun kertaerä (9,2 %) vanhempainvapaalla oleville

Tulli ei maksa kertaerää vanhempainvapaalla oleville. Hallinto ei ryhdy keinotekoisesti vaihtamaan päiviä siten, että sopimuksessa oleva yhden päivän työssäoloehto täyttyisi.

Lentokentällä oleva johtokeskus

Hallinnolta saadun tiedon mukaan johtokeskus siirtyy Pasilaan. Aikataulu ja kaikki muut yksityiskohdat ovat vielä avoinna, mutta sijaintipaikaksi tulee Pasila. Toimipaikkaosastolla on parhaillaan menossa uusi johtokeskusselvitys, jota johtaa Maritta Haapasalmi. Selvityksestä löytyy lisätietoa Tullin intrasta.

Tullin budjetista 2 miljoonan euron ”lainan” takaisin maksu Verohallinnolle

Tulli sai vuodelle 2018 lisärahoitusta 2 miljoonaa euroa. Nämä rahat siirrettiin Tullille Verohallinnon budjetista. Nyt VM:n virkamiehet ovat päättäneet, että kyseessä olikin laina, joka Tullin tulee maksaa takaisin Verohallinnolle vuonna 2019. Hallinnon mukaan tämä 2 miljoonan euron palautus Verohallinnolle on ollut tiedossa ja se pystytään maksamaan. Tullin budjettitilanne näyttää hyvältä vuosien 2019 ja 2020 osalta. Brexitistä ja ALV kantorajan alentumisen johdosta esitetyt resurssilisäykset (n. 60 henkilöä / yli 3 milj. euroa) ovat yhä avoinna. Ne pitäisi saada heti VM:ssä hyväksytyksi, jotta päästäisiin rekrytoimaan ja kouluttamaan siihen henkilöitä. Tulosneuvottelut VM:n kanssa pidetään 12.11.2018. Afrikkalaisen sikaruton torjuntaan esitetyt määräraha saatiin Tullin budjettiin.

Kielilisä

Venäjän kielen kielilisä: Hallinto on tarkastellut venäjän kielen kielilisän euromäärää ja todennut korvauksen olevan riittävä. Toimipaikkaosastolta on hallinnolle tullut sellainen tieto, että venäjän kielen taitoisia halukkaita löytyy riittävästi.

Viranhaut intrassa

Kaikki Tullissa avoinna olevat sekä tulevat viran- ja tehtävänhaut näkyvät Tullin intrassa. Valtiolle.fi sivustolla näkyvät vain viranhaut.  

Tullikoirien ruokaraha

Tullikoirien ruokaraha nousee 109,32 eurosta 135 euroon kuukaudessa. Korotuksen jälkeen ruokaraha on sama Poliisilla, Rajalla ja Tullilla. Hoitokorvauksen määrä pysyy samana 440 euroa/kk.

Virastoerien neuvottelu

Virkaehtosopimukseen liittyvän toisen virastoerän kohdentamista koskevat neuvottelut käynnistyvät 14.11. ja jatkuvat 29.11.

Muut asiat

VM baro kysely toteutetaan tammikuussa 2019.

Luottamusasiat

Yksittäisenä luottamusasiana on ollut selviteltävänä, kuuluuko henkilölle, joka joutuu lähtemään ulkomailla tai kotimaassa tapahtuvaan koulutukseen jo sunnuntaina, ves 19 §:n mukainen matkapäiväkorvaus. Matkapäiväkorvausta (kotimaa 55 euroa ja ulkomaa 150 euroa) maksetaan ainoastaan virkamatkaan, ei koulutukseen liittyen.

Liiton lomapaikat

Rukan huoneistojen sisätilojen remontit on saatu valmiiksi ja huoneistot ovat taas varattavissa. Kannattaa hyödyntää hyvällä paikalla sijaitsevien huoneistojen edullisia vuokrausmahdollisuutta myös varsinaisten sesonkien ulkopuolella! Katso vapaat ajat https://www.tvml.fi/lomakohteet/ruka ja tee varaus tvml.lomapaikat@gmail.com 

Tullivirkamiesliiton hallituksen työvaliokunta on tehnyt päätöksen, että Tullivirkamiesliitto voi pidättää itsellään oikeuden vuokrata tai olla vuokraamatta lomapaikkaa. Lomapaikkojen vuokrausoikeuden voi menettää esim. maksamattoman lomapaikkavuokran, lomapaikassa tapahtuneen häiriökäyttäytymisen tai paikkojen rikkomisen vuoksi.

Keskusjärjestöasiat

Jari Nieminen osallistui 25.10. AVAN hallituksen kokoukseen, jossa käsiteltiin luonnosta sääntöjen muuttamiseksi. Luonnoksessa keskeisenä asiana on yhteisöjäsenyyden mahdollisuuden lisääminen AVAn sääntöihin.

Avan hallituksen ylimääräinen kokous pidettiin 29.10. ja siihen osallistui liitosta Jari Nieminen. Hallitus arvioi kokouksessaan Akavan puheenjohtaja Sture Fjäderin julkisuudessa olleita kommentteja, jotka liittyivät kouluttamattomien maahanmuuttajien työllistymiseen ja palkkaukseen. Hallitus katsoi, että Fjäderin esittämä julkinen anteeksipyyntö ja lupaus ottaa Akavan jäsenkentän moninaisuus entistä paremmin huomioon keskusjärjestön toiminnassa ovat riittävä toimi takamaan AVAn luottamuksen Akavan puheenjohtajalle.

JUKOn valtion neuvottelukunta järjesti 7.11. Hurvihaaran kartanossa Mäntsälässä seminaarin, johon Jari Nieminen osallistui. Kokouksessa hyväksyttiin JUKOn valtion neuvottelukunnan puolesta vuoden 2019 matkakustannusten korvaukset, joista tiedotetaan myöhemmin. Seminaarissa käsiteltiin myös valtion palkkausjärjestelmien uudistamista.

JUKON valtion turvallisuusjaosto kokoontui 10.10. ja Akavan hallitus 26.10., liiton puheenjohtaja osallistui em. kokouksiin.

Tullin työryhmät

Rainer Lindholm on osallistunut liiton edustajan Suomenlinna tilahankkeen kokoukseen, Etälamautin-pilottiprojektin kokoukseen, Länsisataman työryhmän kahteen kokoukseen ja Tullin Lomatukisäätiön kokoukseen. Venetoiminta siirtyy ensi kesänä Kotkasta Suomenlinnaan, josta etsitään sopivia tiloja. Helsingin Länsi-Satamassa puretaan keväällä vanha henkilöautohalli, jonka tilalle on suunniteltu tulevan siirrettävä halli. Sataman liikenteestä on tullut paljon valituksia alueen asukkailta. Satamassa on myös monia työturvallisuuteen liittyviä riskipaikkoja mm. vilkkaan liikenteen ja huonon näkyvyyden takia.

Petri Oikarinen on osallistunut virkavaatetyöryhmään. Vaatekokoelma täydentyy seuraavaksi lyhyt- ja pitkähihaisilla teknisestä materiaalista valmistetuilla paidoilla ja varustevyöllä. Uusi, kahdella irrotettavalla vuorilla varustettu talvitakki on koekäytössä. Henkilöstö voi lähettää virkavaateitta koskevia toiveita tai antaa palautetta työryhmälle, joka kokoontuu 4 kertaa vuodessa ja käy läpi mm. kaikki palautteet.

Henkilöstöjärjestöjen puheenjohtajille pidettiin 3.10. JOKEn (Johtokeskuksen) selvittämistä koskeva esittelytilaisuus. Toimeksiannon selvityksen tekemiseen on tehnyt Valvontaosasto. Tilaisuus ei ollut YT-käsittely, joka on edessä vasta sitten, jos hanke etenee. Toimipaikkaosastolla on parhaillaan menossa uusi johtokeskusselvitys, jota johtaa Maritta Haapasalmi.

TVML:n liittohallituksen seuraava kokous 13. joulukuuta 2018.

Tiedustelut

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

 

Liittohallituksen kokous 2.10.2018 - Tiedote 19/2018

Yhteistoiminta-asiat


Hallinnon ja järjestöjen puheenjohtajien tapaaminen 1.10.2018

Jari Nieminen osallistui tapaamiseen, jossa käytiin läpi aiemmin hyväksyttyä sopimusta työaikapankin käyttöönotosta. Työaikapankki otettiin käyttöön Kiekussa 1. lokakuuta 2018. Tulliliitto esitti, että työaikapankkiin otettaisiin mukaan VES:in 7 a §:n a kohdan mukaiset lisä- ja ylityökorvaukset. Hallinto totesi, että ko. lisien jättäminen pois sopimuksesta on työnantajalta tietoinen linja, sillä ainakin näin alussa työaikapankki halutaan pitää suppeampana. Asiaa voidaan kuitenkin tarkastella uudelleen noin vuoden päästä, kun on saatu käytännön kokemuksia työaikapankista.

Tapaamisessa käytiin keskustelua myös itärajalla työskentelevien venäjän kielen kielitaitolisästä, jota ei henkilöjärjestön käsityksen mukaan ole tarkistettu moneen vuoteen. Ilmeni kuitenkin, että lisiä on edellisen kerran tarkasteltu vuonna 2016.

Osalla työntekijöistä ei vielä ole käytössään älypuhelimia, vaikka työtehtävissä niistä olisi paljon hyötyä. Liitto esitti vanhojen puhelimien korvaamista älypuhelimilla, mutta toistaiseksi sellaisen saa vain siinä tapauksessa, että esimies katsoo älypuhelimen tarpeen johtuvan työstä. Nyt kun työajan seurannassa on siirrytty käyttämään Kiekua, myös mobiilileimaus älypuhelimella on mahdollista. Perinteisen puhelimen haltijat eivät kuitenkaan voi tehdä näin ja se on herättänyt keskustelua eriarvoisuudesta.

Materiaalihallinnon johtoryhmä

Materiaalihallinnon johtoryhmä on toiminut Tullissa melkein 5 vuotta. Johtoryhmä käsittelee ja hyväksyy Tullin vuosittaisen materiaalihallinnon vastuulla olevien investointien investointisuunnitelman sekä käsittelee Tullin toimitilahankkeiden etenemistä.  Lisäksi johtoryhmä tekee tarvittaessa linjaukset hankittavista hyödykkeistä ja palveluista. Henkilöstöjärjestöjen yhteiseksi edustajaksi on jossain yhteydessä nimetty Tulliliiton edustaja, joka ei kuitenkaan ole jakanut mitään materiaalia muiden henkilöstöjärjestöjen edustajille. Saatuaan tiedon johtoryhmän toiminnasta Tullivirkamiesliitto esitti siihen omaa edustajaansa. Työantaja ei kuitenkaan tähän suostunut ja jatkossa henkilöstöjärjestöjen edustuksesta materiaalihallinnon johtoryhmässä tulee kiertävä.

Johtokeskuksen kehittäminen

Tullin johtokeskuksen, eli JOKEn kehittämisestä on tehty esitys, jota esiteltiin henkilöjärjestöille 3.10. ja joka käsitellään Tullin johtoryhmässä 8.10.2018. Työryhmän suunnitelmissa on, että täytäntöönpanon valmistelu alkaisi heti käsittelyn jälkeen ja muutos toteutettaisiin vaiheittain 31.3.2019 mennessä. Selvitystyössä mm. määritellään henkilöiden tehtävät yksityiskohtaisesti. Tullivirkamiesliiton liittohallitus totesi, että selvitystyössä tulee selvittää myös henkilöstövaikutukset ja määrittää tehtävien ohella niiden tehtävänkuvat ja vaativuustasot. Jos johtokeskuksen kehittäminen etenee 8.10.2018 pidettävän Tullin johtoryhmäkäsittelyn jälkeen, niin asiasta pidetään henkilöstöjärjestöjen kanssa vielä erikseen yt-kokous.

Toimiva työyhteisö - välineitä esimiestyöhön

Tullissa järjestetään esimiehille ja luottamusmiehille tarkoitettu työsuojelukoulutus ”Toimiva työyhteisö - välineitä esimiestyöhön” kuutena eri päivänä. Luottamusmiehille tarkoitettu koulutus 19.11. osuu päällekkäin Tullivirkamiesliiton yhteistoimintapäivän kanssa, mikä tarkoittaa, että liiton luottamusmiehet eivät pääse koulutukseen. Liitto onkin esittänyt työnantajalle koulutuspäivän siirtoa.

VES-asiat

Palkkatyöryhmä ja palkkatiimi

Palkkatyöryhmän kokouksissa 17.9. ja 1.10. käsiteltiin soveltamisohjeen ja tehtäväluetteloon tulevia muutoksia, jotka sovittiin tehtäviksi virkaehtosopimuksen virastoerän kohdentamiseen liittyvissä neuvotteluissa. Tulos- ja kehityskeskustelut käydään jatkossa kahtena erillisenä keskusteluna, tavoitekeskustelut 1.11-31.1 ja osaamiskeskustelu 1.4-31.5. Tavoitekeskustelu sisältää sekä pakollisia että valinnaisia osioita.

Yleis- ja järjestelyvaraerien käyttäytymisestä todettiin, että yleiskorotus ei vähennä takuuosaa. Virastokohtainen järjestelyvaraerä vähentää takuuosaa. Kylmänalueen lisä luetaan mukaan takuuosaan, joten sen euromäärä vähenee kuten takuuosankin poiketen kuitenkin siten, että työnantajan päätöksenä tehdyn mukaisesti henkilökohtaisen palkanosan, vaativuustason tai olosuhdelisän nousu ei vähennä kylmänalueen lisän määrää.

Tehtäväluetteloon tuli joitain muutoksia. Vaativuustasoa viisi ei ole enää tehtäväluettelossa ja tasot kuusi ja seitsemän on yhdistetty. Seuraavien tehtävien kuvaus on päivitetty vastaamaan ves-ratkaisua: tutkintasihteeri taso 9, elto-tutkija tasot 14 ja 15 sekä tutkinnanjohtaja tason 18 toimenkuva vakavan rikollisuuden torjunnassa. Tehtäväluettelosta on poistettu seuraavat tehtävät: työaika-asiantuntija, veroreskontran maksujenkäsittelijä, matka-asioiden hoitaja ja asiakasneuvoja/netti-ilmoittautumisen tuki. Tullivirkamiesliitto pyysi selvittämään elto-tutkijoiden tasojen 14 ja 15 välisiä eroja. Tasolla 15 tehtävät ovat vaativampia, pitkäkestoisempia ja laaja-alaisempia kuin tasolla 14 ja tasolla 15 niihin liittyy myös erikoistuminen ja kansainvälisyys. Päivitetty soveltamisohje tulee voimaan 1.10.2018.

Kaikille luottamusmiehille tarkoitetussa palkkatiimissä 28.9.2018 käytiin läpi tavoitekeskustelun periaatteita.

Liiton välittämät elokuvaliput

Tullivirkamiesliiton jäsenyhdistykset voivat tilata liiton yhteyshenkilöltä Leena Lehdolta edullisia Finnkinon elokuvalippuja edelleen jäsenille välitettäväksi. Lipun hinta on tällä hetkellä 9,50 euroa. Yhdistykset voivat kompensoida lippujen hintaa haluamallaan summalla.
Aikaisemmin toimitetuissa elokuvalipuissa, joiden käyttöaika umpeutuu 31.12.2018 on ilmennyt ongelmia. Joissain tapauksissa lipulla ei ole voinut maksaa netissä ja muutamassa tapauksessa myös kassalla lipulla maksaminen ei ole onnistunut. Syynä tähän on ollut, että yhdessä toimituserässä eräpäiväksi lippuun on kirjautunut vuoden viimeinen päivä, vaikka tietojärjestelmässä eräpäivä on ollut aiempi päivämäärä. Jos kassalla maksaessa ilmenee ongelmia, osta lippu normaalihinnalla ja ota yhteyttä Finnkinoon saadaksesi korvaavat liput.

Kansainväliset asiat

NTO:n kokoukseen Tanskassa Aarhusissa 24.-25. syyskuuta osallistuivat Rainer Lindholm ja Jari Nieminen. Jari Nieminen selosti osanottajamaiden kuulumisia. Tanskan tullin pääpaikka on siirretty Kööpenhaminasta Aarhusiin. Tanskan tulli on jälleen itsenäinen oltuaan muutamia vuosia paikallisen verohallinnon yhteydessä. Tullin pääjohtaja on Charlotte Møller. Tanskan tullin henkilöstömäärä on nyt 680 ja tavoitteena on nostaa se tuhanteen. Pelkästään Britannian brexitin takia henkilöstöä pitäisi kasvattaa 50:llä. Tanskan tulli tekee muiden pohjoismaiden kanssa yhteistyötä mm. koulutuksessa ja koiratoiminnassa. Islannin tulli on saanut lisättyä henkilömääräänsä 123 henkilöön ja rekrytoiduista enemmistö on ollut naisia. Palkkaukseen Islannissa tuli kesäkuussa 4,5 prosentin korotus. Työaikaa Islannissa on lyhennetty 40 tunnista 36 tuntiin ja osa-aikatyö ei ole mahdollista. Ruotsissa poliittisella vaikuttamisella Ruotsiin tulliin on saatu lisää määrärahaa ja yhteensä 3 palkankorotusta, joiden vaikutus on yhteensä 6,5 prosenttia. Norjassa tullin henkilöstö on saanut 2,8 prosentin korotuksen ja 1,25 prosentin korotus on vielä tulossa. Norjan tullilla on tiukka kulukuuri, joka on käsittänyt mm. ylityökieltoja sekä halvempien tavaroiden ja työvälineiden hankkimista.  Norjan tullin henkilöstömäärä on pienentynyt 100 hengellä.

JUKOn kummitoiminta

Liittohallituksen kokouksen jälkeen Lakimiesliiton Kirsi Venäläinen kertoi JUKOn kummitoiminnasta. Kummitoiminta käynnistyi v. 1994, jolloin julkisen sektorin uusien palkkausjärjestelmän kehittämistyö alkoi ja liittojen luottamusmiehet tarvitsivat tukea tässä työssä. JUKOn kummien tehtävänä on mm. paikallisen neuvottelutoiminnan koordinointi delegointivirastojen pääluottamusmiesten kanssa, niihin liittyvien luottamusmiessopimusten tarkistaminen JUKOn linjausten mukaisiksi, luottamusmiesten neuvominen ongelmatilanteissa, yhdyslinkkinä toimiminen valtion neuvottelukunnan ja virastojen luottamusmiesten välillä, yhteisten keskustelu- ja tiedotustilaisuuksien järjestäminen ja yhteydenpito JUKOn muihin liittoihin. Organisaatiomuutoksissa kummi neuvoo pääluottamusmiehiä yhteistoiminta- ja muissa neuvotteluissa ja toimii tiedonvälittäjänä viraston ja pääluottamusmiehen välillä. Tullivirkamiesliitossa yhteydenotot JUKOn kummiin tapahtuvat aina pääluottamusmiehen tai liiton puheenjohtajan kautta, eli ongelmatilanteissa luottamusmiehet keskustelevat ensin asiasta alueluottamusmiehen kanssa, joka tarvittaessa keskustelee pää- tai varapääluottamusmiehen kanssa. Pääluottamusmies tai liiton puheenjohtaja ottaa tarvittaessa yhteyttä kummiin lisä- tai jatkoselvitystä varten.

Tullivirkamiesliiton yhteistoimintapäivä 19.11.2018

Tullivirkamiesliiton yhteistoimintapäivä järjestetään 19.11.2018 Danske Bankin auditoriossa Helsingissä. Päiville on kutsuttu kustakin yhdistyksestä kaksi yt-toimijaa sekä liittohallituksen varsinaiset ja varajäsenet, liiton pääluottamusmies, taloudenhoitaja ja sihteeri. Todettiin, että varattu tila mahdollistaa vielä muutaman osallistujan lisää ja päätettiin lähettää kutsu myös kaikille luottamusmiehille nopealla ilmoittautumisaikataululla (10.10. mennessä). Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

TVML:n liittohallituksen seuraavat kokoukset

•    8. marraskuuta 2018
•    13. joulukuuta 2018

Tiedustelut:
Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739